Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie radnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Kalaga - Gajewska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na uchwałę Rady Miejskiej w B. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie radnych postanawia: odrzucić wniosek

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] M. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na uchwałę Rady Miejskiej w B. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Postanowieniem z dnia 4 lutego 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił powyższą skargę z uwagi na nieuiszczenie, pomimo prawidłowego wezwania, wpisu sądowego.

Skarżący pismem nadanym w dniu [...] (k. 41-42), sprecyzowanym w dniu [...] (k. 57), złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Wskazał, iż nie otrzymał wezwania do uiszczenia wpisu sądowego, ani potwierdzenia złożenia tej korespondencji w placówce pocztowej (awiza).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Zgodnie z art. 86 § 1 powołanej wyżej ustawy, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, Sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo o odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Ustawodawca w przepisach art. 87 § 1, 2 i 4 p.p.s.a. ustanowił szczególne warunki, którym powinien odpowiadać wniosek o przywrócenie terminu: 1) pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu powinno być wniesione do Sądu, w którym czynność miała być dokonana, 2) w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, 3) w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, 4) równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Zważyć należy, iż w niniejszej sprawie nie został zachowany siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, który biegnie od daty ustania przyczyny uchybienia terminowi. Za początek siedmiodniowego terminu należało uznać dzień 19 lutego 2010 r., wtedy to bowiem nastąpiło skuteczne doręczenie skarżącemu odpisu postanowienia o odrzuceniu skargi, z którego treści skarżący mógł dowiedzieć się o fakcie nieuiszczenia w terminie wpisu sądowego. Skarżący odpis postanowienia odebrał osobiście i potwierdził ten fakt własnoręcznym podpisem na zwrotnym potwierdzeniu odbioru korespondencji.

Tym samym termin do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi upłynął w dniu 26 lutego 2010 r. (piątek), natomiast skarżący nadał pismo zawierające wniosek o przywrócenie terminu dopiero w dniu 10 marca 2010 r. (k. 41-42), czyli z dwunastodniowym przekroczeniem ustawowego terminu.

Zgodnie z art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Sąd mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 88 p.p.s.a., postanowił jak sentencji.

Strona 1/1