Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Wiesław Morys (spr.) Sędziowie WSA Beata Kalaga-Gajewska NSA Tadeusz Michalik Protokolant Sekretarz Magdalena Kurpis po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2008r. sprawy ze skargi J.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej postanawia: zawiesić postępowanie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Decyzją z dnia [...] działający z upoważnienia Prezydenta Miasta B. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na podstawie między innymi art. 7, art. 8 ust. 1 pkt 1 , art. 9a, art. 10 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz. U. Nr 105, poz. 882), przyznał Pani J.K. prawo do zaliczki alimentacyjnej dla S.B. w okresie od dnia [...] do [...] oraz dla A.B. w okresie od [...] do [...] w kwocie po [...] zł. miesięcznie na każde dziecko. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji opierając się na brzmieniu art. 8 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej stwierdził, że skarżącej nie przysługuje prawo do zwiększenia zaliczki, gdyż dochód rodziny przekracza 50 % kwoty wymienionej w art. 7 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

Od decyzji tej skarżąca odwołała się wyrażając swoje niezadowolenie z otrzymanego rozstrzygnięcia. W odwołaniu zaakcentowała, że dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty [...] zł, dlatego też uważa, że powinna być jej przyznana zaliczka w wysokości [...] zł na każde dziecko.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpoznaniu odwołania na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. uchyliło decyzję organu I instancji w części dotyczącej końcowego okresu przyznania zaliczki alimentacyjnej i przyznało prawo do tejże zaliczka na rzecz S. i A.B. do dnia [...]. W pozostałym zakresie SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzje. Uzasadniając zmianę końcowego terminu pobierania zaliczki, organ powołał się na fakt wejścia w życie art. 45 ustawy z dnia

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378), zgodnie z którym okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2007 r., na który ustala się prawo do zaliczki alimentacyjnej, przedłuża się do dnia

30 września 2008 r. Odnośnie wysokości przyznanego świadczenia SKO w pełni podzieliło stanowisko organu I instancji. Wskazując na brzmienie art. 8 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej stwierdziło, że w przepisie tym wyraźnie mowa jest o dochodzie rodziny a nie o dochodzie na członka rodziny.

W skardze wniesionej do tutejszego sądu skarżąca powołała się na argumenty podniesione w odwołaniu, akcentując, że z uwagi na osiągane przez jej rodzinę niskie dochody powinna otrzymać zaliczkę alimentacyjną w wysokości [...] zł miesięcznie na każde dziecko.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że nie znajduje podstaw do zmiany zaskarżonej decyzji i wniosło o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Rozpoznawana sprawa została rozstrzygnięta w oparciu o art. 8 ust. 2 powołanej wcześniej ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. Wobec istnienia wątpliwości prawnych dotyczących zgodności wskazanego przepisu z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, skład orzekający Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie o sygnaturze akt IV SA/Gl 76/06, postanowieniem z dnia 5 lutego 2007 r. przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do jego zgodności z art. 2, art. 32 i art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim przepis ten uzależnia możliwość zwiększenia zaliczki alimentacyjnej od dochodu rodziny a nie od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie, bowiem od odpowiedzi na to pytanie zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed tym sądem. Jednocześnie skład ten zawiesił postępowanie w powołanej sprawie do czasu udzielenia odpowiedzi przez Trybunał Konstytucyjny.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze