Sprawa ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na czynność Burmistrza Miasta B. - ustawienie znaku drogowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Szczepan Prax po rozpoznaniu w dniu lutego 18 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na czynność Burmistrza Miasta B. - ustawienie znaku drogowego postanawia odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6039 Inne, o symbolu podstawowym 603
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta
Uzasadnienie strona 1/4

A Sp. z o.o. w B. w wezwaniu dnia [...] opartym o art. 101 i 101 a ustawy o samorządzie gminnym zażądał bezzwłocznego usunięcia naruszenia prawa poprzez likwidację znaku B-18 dotyczącego ulicy [...] opartej na działce [...].

Wezwanie zostało rozpatrzone negatywnie, o czym Burmistrz powiadomił stronę pismem z dnia [...], doręczonym w dniu [...]. Organ odmówił usunięcia znaku drogowego.

Pismem z dnia [...] A Sp. z o.o. w B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na naruszenie interesu prawnego w sprawie, z powołaniem się na art. 101 a ustawy o samorządzie gminnym, domagając się stwierdzenia nieważności organizacji ruchu na drodze gminnej bocznej od ul. [...], określonej jako działka [...]. W uzasadnieniu skargi podniesiono, że na skutek bezprawnej zmiany organizacji ruchu drogowego na działce [...] ograniczającej ruch pojazdów o tonażu przekraczającym 3,5 tony (postawienie znaku drogowego B-18) pozbawiono spółkę należytego dostępu do drogi publicznej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 6 lipca 2011 r. wezwano skarżącego do jednoznacznego wskazania numeru i daty zaskarżonego aktu (decyzji, postanowienia lub innego aktu) lub zaskarżonej czynności - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący w piśmie z dnia [...] wskazał, że skarga dotyczy czynności Burmistrza Gminy B. postawienia znaku drogowego B-18 umiejscowionego w dniu [...] przy wjeździe na ulicę - działkę [...] - miasto B., obręb O., skrzyżowanie z drogą powiatową - ulicą [...].

Organ postulował odrzucenie skargi z uwagi na brak wcześniejszego wystosowania wezwania do usunięcia naruszenia prawa, ewentualnie jej oddalenie jako bezzasadnej.

Zarząd Powiatu w C. podjął uchwałę z dnia [...] nr [...] w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dojazdu wewnętrznego (nr ew. dz. [...]) do dróg gminnych na terenie gminy B. W uchwale opiniuje się negatywnie propozycję zaliczenia do kategorii dróg gminnych działki ewidencyjnej [...] stanowiącej dojazd wewnętrzny do przepompowni ścieków komunalnych ma terenie gminy B. z powodu niespełnienia warunków technicznych dla tej drogi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Obowiązkiem sądu przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania skargi jest zbadanie m.in. legitymacji skarżącego, zachowania terminu wniesienia skargi i spełnienia przez nią warunków formalnych, a przede wszystkim ocena dopuszczalności skargi. W tym ostatnim aspekcie chodzi m.in. o to, czy skarga dotyczy przedmiotu objętego właściwością sądu administracyjnego

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, która sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Zakres kognicji tych sądów został natomiast doprecyzowany przepisami art. 3 § 2 i 3, art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 53, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie P.p.s.a. Wynikają one także ze szczegółowych przepisów zawartych w innych aktach prawnych.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6039 Inne, o symbolu podstawowym 603
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta