Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia wychowawczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Tomasz Grossmann po rozpoznaniu w dniu [...] listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia wychowawczego postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Decyzją z dnia [...] marca 2018 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpoznaniu odwołania A. S. uchyliło pkt 2 decyzji Wójta Gminy K. z dnia [...] października 2017 r., nr [...] i orzekło o przyznaniu A. S. świadczenia wychowawczego na M. W..

Decyzja ta została doręczona A. S. dnia [...] kwietnia 2018 r.

W dniu [...] maja 2018 r. skarżąca wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości oraz ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt IV SO/Po 10/18.

Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2018 r., sygn. akt IV SO/Po 10/18 przyznano stronie prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie dla niej radcy prawnego i umorzono postępowanie wszczęte wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych wyznaczyła w dniu [...] sierpnia 2018 r. pełnomocnika z urzędu w osobie radcy prawnego J. R., która, co wynika z jej oświadczenia, w dniu [...] sierpnia 2018 r. odebrała zawiadomienie o ustanowieniu jej pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącej.

W dniu [...] września 2018 r. pełnomocnik skarżącej nadał w placówce pocztowej skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na opisaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, składając jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi z tym uzasadnieniem, że w dniu [...] sierpnia 2018 r. odebrała zawiadomienie o ustanowieniu jej pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącej. Pełnomocnik ponadto wskazał, że w dniu [...] września 2018 r. wysłał pismo do skarżącej, a w dniu [...] września 2018 r. zapoznał się z aktami sprawy. Pełnomocnik wskazał ponadto, że [...] września 2018 r. skarżąca udzieliła szczegółowych wyjaśnień.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 86 § 1 ustawy z dnia [...] sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej w skrócie "p.p.s.a.") przewiduje, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Stosownie do art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w jego uchybieniu. Przy czym równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Z treści przytoczonych przepisów wynika, że w postępowaniu sądowoadministracyjnym termin do dokonania przez stronę czynności, któremu uchybiła, należy przywrócić, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

- po pierwsze, strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu;

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze