Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Maciej Busz po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia [...] października 2015r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia [...]października 2015r., nr [...] zostało doręczone stronie skarżącej w dniu [...] grudnia 2015r. (data stempla pocztowego, k. [...] akt adm.).

Pismem z dnia [...] stycznia 2016r., złożonym w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Pile w dniu [...] stycznia 2016r., Stowarzyszenie [...], reprezentowane przez A. S., wniosło skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia [...] października 2015r., nr [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, postanowieniem z dnia 8 marca 2016r. odrzucił skargę jako wniesioną po terminie (doręczone skarżącej w dniu [...] marca 2016r., k. [...] akt sąd.). Sąd wskazał, że zaskarżone postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia [...] października 2015r. zostało doręczone stronie skarżącej w dniu [...] grudnia 2015r., więc termin do złożenia skargi upłynął z dniem [...] stycznia 2016r., natomiast strona skarżąca złożyła skargę z naruszeniem terminu w dniu [...] stycznia 2016r.

Stowarzyszenie [...], reprezentowane przez prezesa zarządu - A. P. - W. pismem z dnia [...] marca 2016r. (data stempla pocztowego, k. [...] akt sąd.) wystąpiło o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

W uzasadnieniu żądania strona skarżąca wskazała, że postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia [...] października 2015r., nr [...] zostało doręczone synowi pełnomocnika Stowarzyszenia [...]- A. S. w dniu [...] grudnia 2015r.

A. S. w dniu [...] grudnia 2015r. przekazał przedmiotowe postanowienie wraz z korespondencją odebraną w dniu [...]grudnia 2015r., adresowaną do jego matki - A. S., i nie poinformował jej o fakcie odebrania jakichkolwiek przesyłek poleconych adresowanych na Stowarzyszenie [...] już w dniu [...] grudnia 2015r. W związku z powyższym A. S. była przekonana, że wszystkie przesyłki zostały odebrane przez jej syna w dniu [...] grudnia 2015r. A. S. potwierdził powyższe okoliczności w oświadczeniu z dnia [...] marca 2016r. (k. [...] akt sąd. ).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm. - dalej p.p.s.a.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Warunkami skuteczności wniosku o przywrócenie uchybionego terminu są zgodnie z art. 87 p.p.s.a. brak winy w uchybieniu i uprawdopodobnienie okoliczności wskazujących na jej brak, złożenie wniosku o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu oraz równoczesne ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu dokonanie czynności uchybionej. Wszystkie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Badając terminowość przedmiotowego wniosku Sąd przyjął - mając na uwadze dobro skarżącej - za dzień, od którego rozpoczął bieg termin do złożenia przedmiotowego wniosku moment powzięcia przez skarżącą informacji o tym, że uchybiła terminowi do wniesienia skargi, tj. dzień następny po doręczeniu postanowienia o odrzuceniu skargi. W tym stanie rzeczy mając na uwadze doręczenie postanowienia o odrzuceniu skargi w dniu [...] marca 2016r. należy stwierdzić, iż skarżąca składając przedmiotowy wniosek w dniu [...] marca 2016r. dochowała termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze