Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Radzicka po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2018r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2017r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Skarżący M. S. będący radcą prawnym, działając w imieniu własnym złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2017r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Zarządzeniem z dnia 21 listopada 2017r. (doręczonym w dniu 24 listopada 2017r. - k. 12 akt), Przewodniczący Wydziału IV pod rygorem odrzucenia skargi, wezwał skarżącego do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego w kwocie [...]zł.

Pismem nadanym na adres Sądu w dniu 12 grudnia 2017 r. za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego, skarżący wniósł o przywrócenie terminu do uzupełnienia ww. braku formalnego skargi. Uzasadniając swoje żądanie skarżący przyznał, że uchybił ww. terminowi, jednakże w jego ocenie uczynił to bez swojej winy, gdyż w okresie od 1 do 5 grudnia 2017 r. pozostawał na zwolnieniu lekarskim, w związku z gwałtownym atakiem kamicy nerkowej, w konsekwencji czego nie był w stanie wykonać wezwania Sądu w ustawowym terminie. Zgodnie z oświadczeniem skarżącego występujące u niego objawy, w tym kolka nerkowa i towarzyszący jej nagły, bardzo silny ból oraz występujące do czasu diagnozy lekarskiej wewnętrzne rozbicie i zdenerwowanie uniemożliwiły mu uiszczenie wpisu sądowego w terminie. Skarżący oświadczył również, iż w okresie zwolnienia prowadząc jednoosobową kancelarię prawną nie mógł skorzystać z pomocy pracownika kancelarii, gdyż ta w okresie od 1 grudnia 2017r. do 8 grudnia 2017r. przebywała na urlopie. Do wniosku załączono zwolnienie ZUS ZLA wystawione na okres od 1 do 5 grudnia 2017 r., poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię historii choroby i wniosku urlopowego pracownika sekretariatu z dnia 29 listopada 2017r., a także potwierdzenie przelewu wpisu sądowego w kwocie [...]zł. z dnia 8 grudnia 2017r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu , zważył co następuje:

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm. - dalej: P.p.s.a.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie z art. 87 § 1 i 2 P.p.s.a. wniosek o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, a w piśmie należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Podkreślić należy, że przywrócenie terminu do dokonania określonej czynności procesowej jest dopuszczalne tylko w przypadku zaistnienia obiektywnych, występujących bez woli strony okoliczności, które mimo dołożenia przez stronę odpowiedniej staranności w prowadzeniu własnych spraw udaremniły dokonanie czynności w terminie. Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy po stronie zainteresowanego przywróceniem terminu należy zaliczyć np. błędne pouczenie sądu lub nagłą chorobę, która nie pozwala na wyręczenie się inną osobą (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2008 r., sygn. akt I OZ 246/08). Ponadto przy ocenie, czy uchybienie terminu było zawinione, należy brać pod uwagę obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy. Skoro art. 86 § 2 P.p.s.a. stanowi, że we wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy po stronie zainteresowanego przywróceniem terminu, należy uznać, że jakikolwiek stopień zawinienia strony w uchybieniu terminu, nawet lekkie niedbalstwo, powoduje niedopuszczalność jego przywrócenia.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze