Sprawa ze skargi na uchwałę Rady [...] w przedmiocie zasad korzystania ze stołówek
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasad korzystania ze stołówek postanawia umorzyć postępowanie /-/ E. Makosz-Frymus

Uzasadnienie

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia [...] r., doręczonym za pośrednictwem Rady [...] wniósł skargę na uchwałę Rady z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasad korzystania ze stołówek szkolnych. Przekazując skargę Przewodniczący Rady [...] poinformował, że uwzględnienie skargi w całości będzie w porządku obrad najbliższej sesji Rady. Wobec podjęcia przez Radę [...] uchwały nr [...] z dnia [...] r. w sprawie uchylenia uchwały będącej przedmiotem skargi, prawidłowo umocowany pełnomocnik Wojewody pismem z dnia [...] r. (k. 26 akt sądowych) cofnął skargę. Strona skarżąca skorzystała tym samym z przysługującego jej uprawnienia do rozporządzania skargą, również po jej wniesieniu, które co do zasady jest dla Sądu wiążące. Cofnięcie skargi Sąd uznał także za dopuszczalne w świetle art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 1270 ze zm.).

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy, orzeczono jak w sentencji.

/-/ E. Makosz-Frymus

Strona 1/1