Sprawa ze skargi A. G. na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w L. w przedmiocie wydania zaświadczenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Paweł Miładowski po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. G. na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w L. w przedmiocie wydania zaświadczenia postanawia odrzucić skargę. /-/ P. Miładowski

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] r. A. G. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] skargę "na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w [...]". W uzasadnieniu skarżący wskazał, iż wystąpił do Ośrodka o wydanie zaświadczenia, a pomimo wielu pism wzywających do wydania tegoż zaświadczenia do dnia dzisiejszego go nie otrzymał.

W myśl przepisu art. 57 § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm. - dalej p.p.s.a.), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Wobec powyższego pismem z dnia [...] r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez wskazanie co jest przedmiotem zaskarżenia, w szczególności podanie czy pismo z dnia [...] r. jest środkiem zaskarżenia, a jeśli tak to jakiego rozstrzygnięcia dotyczy, czy też ma inny jeszcze charakter i ewentualnie jaki, w szczególności czy jest ono skargą na bezczynność organu, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka skierowana do skarżącego, zwierająca wyżej wskazane zarządzenie, wobec niezastania go w mieszkaniu, została złożona w placówce pocztowej, o czym został on dwukrotnie zawiadomiony w dniach [...] oraz [...] r. stosownym pismem pozostawionym na drzwiach adresata. Mając na uwadze przepis art. 65 § 2 p.p.s.a., który w zakresie doręczenia pism w postępowaniu sądowym przez pocztę nakazuje stosować tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, należy zauważyć, iż zgodnie z § 9 ust.1 pkt 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym ( Dz. U. Nr 62, póz. 697 z późn. zm.) listonosz pozostawia zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki we właściwej pocztowej placówce oddawczej w terminie 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w tym terminie pocztowa placówka oddawcza sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu sporządzenia zawiadomienia, które listonosz doręcza adresatowi.

W związku z zachowaniem wyżej opisanej procedury doręczenia oraz stosownie do treści przepisu art. 73 p.p.s.a. - przesyłkę skierowaną do skarżącego uznać należy za prawidłowo doręczoną z dniem [...] r. ze wszystkimi skutkami tego doręczenia. W szczególności zatem konsekwencją owego doręczenia jest uznanie, iż skarżący nie uzupełnił w terminie braków formalnych skargi, co prowadzi do jej odrzucenia.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

/-/ Paweł Miładowski

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej