Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń rodzinnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Danuta Rzyminiak - Owczarczak Sędziowie WSA Maciej Dybowski(spr.) As. sąd. Izabela Kucznerowicz Protokolant st.sekr.sąd. Krystyna Pietrowska po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 24 października 2007 r. przy udziale sprawy ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych postanawia: odrzucić skargę /-/I.Kucznerowicz /-/D.Rzyminiak-Owczarczak /-/M.Dybowski

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

sygn. IV SA/Po 455/07

U Z A S A D N I E N I E

Prawomocnym wyrokiem z dnia 18 stycznia 2007 r.- sygn. IV SA/Po 63/06 (dalej wyrok z dnia 18 stycznia 2007 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] i poprzedzającą ją decyzję działającego z upoważnienia Burmistrza zastępcy Kierownika Miejsko- Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] września 2005 r. nr [...] (dalej decyzja z września 2005 r.). Decyzją tą odmówiono J. B. prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na dzieci: N. S. i P. S. (k. 17v-19 akt administracyjnych).

Pismem z dnia 13 marca 2007 r. J. B. wniosła do Kierownika Miejsko- Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej Kierownik MGOPS) o szczegółowe wskazanie kwot spłacanych Jej świadczeń rodzinnych- z rozbiciem na miesiące i wypłacenie odsetek- po uprzednim wyliczeniu (k. 13 akt administracyjnych).

Decyzją z dnia [...] marca 2007 r.. nr [...] (dalej decyzja z dnia [..] marca 2007 r.), na podstawie art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. 98/00/1071 ze zm. - dalej kpa ), art. 3 pkt 2 i 16, art. 4, art. 5, art. 6 ust. 1, art. 47 ust. 1, art. 30, art. 32 ust. 1 i art. 14 i 15 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. 139/06/992- dalej uśr lub ustawa) Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, działający z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy przyznał J. B.: 1) zasiłek rodzinny na dziecko P. S. w kwocie 43 zł miesięcznie w okresie od 1 września 2005 do 31 sierpnia 2006 r.; 2) zasiłek rodzinny na dziecko N. S. w kwocie 43 zł miesięcznie w okresie od 1 września 2005 do 31 sierpnia 2006 r.; 3) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przez P. S. w wysokości 90 zł jednorazowo; 4) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przez N. S. w wysokości 90 zł jednorazowo; 5) dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła dla P. S. w wysokości 40 zł miesięcznie na okres od 1 września 2005 do 30 czerwca 2006 r.; 6) dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła dla N. S. w wysokości 40 zł miesięcznie na okres od 1 września 2005 do 30 czerwca 2006 r.; nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

W uzasadnieniu Kierownik MGOPS wskazał, że dnia 2 sierpnia 2005 r. J. B. wniosła o prawo do zasiłku rodzinnego na córkę N. S. i syna P. S., i dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, i z tytułu pojęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Decyzja z dnia [...] września 2005 r.. i utrzymująca ją w mocy decyzja SKO z dnia [...] r., zostały uchylone wyrokiem z dnia 18 stycznia 2007 r. Kierownik MGOPS w oparciu definicję dochodu rodziny i definicję rodziny (art. 3 pkt 2 i 16 uśr), zgodnie w wytycznymi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ponownie przeprowadził postępowanie dowodowe i przeanalizował materiał zgromadzony w sprawie. Organ I instancji ustalił, że do dnia 23 października 2004 r. rodzina składała się z trzech osób: J. B., córki N. S. i syna P. S.; na skutek zawarcia związku małżeńskiego dnia 24 października 2004 r. czwartym członkiem rodziny został W. B.. Ustalając przeciętny miesięczny dochód rodziny, Kierownik MGOPS wziął pod uwagę to, że zmiany osobowe miały swe odbicie w jej dochodzie. Dochód W. B. jest uwzględniony jedynie w wysokości, w jakiej został uzyskany przezeń po 23 października 2004 r. (dochód w kwocie 34653,98 zł podzielony przez 12 miesięcy daje 2887,83 zł, co w przeliczeniu na dzień 96,26 zł). Dochody za 9 dni października 2004, listopad i grudzień 2004 r. stanowią kwotę 6642 zł plus dochody netto J. B. w kwocie 6100,59 zł, co stanowi razem 12742,59 zł, czyli miesięczny dochód czteroosobowej rodziny wynosi 1061,88 zł, co w przeliczeniu na osobę daje kwotę 265,47 zł (k. 10 akt administracyjnych).

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze