Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Paweł Miładowski po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. F. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 maja 2009 r. oddalającego skargę T. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] października 2008 r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. /-/P. Miładowski

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 27 maja 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę T. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] października 2008 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego.

W terminie do wniesienia skargi kasacyjnej skarżący złożył wniosek o przyznania prawa pomocy.

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 2009 r. ustanowiono dla skarżącego adwokata, a postępowanie w zakresie zwolnienia od kosztów umorzono.

W dniu 1 października 2009 r. wyznaczony z urzędu pełnomocnik przesłał do Sądu udzielone mu przez skarżącego pełnomocnictwo.

Natomiast w dniu 26 października 2009 r. pełnomocnik złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wskazując, iż w niniejszej sprawie termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął w lipcu 2009 r., a pełnomocnik został wyznaczony dopiero we wrześniu 2009 r. We wniosku wskazano również, iż postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Jednakże przewlekłość tego postępowania może uzasadniać przywrócenie terminu.

Pełnomocnik uzasadniając zachowanie 7 dniowego terminu wskazał, iż dopiero w dniu 19 października 2009 r. skontaktował się z nim skarżący i dopiero w tym dniu miał on możliwość zapoznania się ze stanem sprawy, w tym stanowiskiem skarżącego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.-dalej "Ppsa") pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

W przedmiotowej sprawie istotne jest więc ustalenie, jaka była przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej oraz ustalenie daty, kiedy ta przyczyna ustała.

W niniejszej sprawie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 maja 2009 r. wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 22 czerwca 2009 r., a zatem termin do wniesienia skargi kasacyjnej upływał z dniem 22 lipca 2009 r. Po rozpoznaniu wniosku skarżącego z dnia [...] lipca 2009 r. o przyznanie prawa pomocy, postanowieniem z dnia 5 maja 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny ustanowił dla skarżącego pełnomocnika z urzędu. Pełnomocnictwo (z datą 23 września 2009 r.) udzielone przez skarżącego zostało złożone do akt sprawy w dniu 1 października 2009 r.

Zatem w niniejszej sprawie przyczyną uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej był fakt, iż pełnomocnik został ustanowiony przez Sąd już po upływie tego terminu i do czasu udzielenia mu przez stronę pełnomocnictwa nie był on uprawniony do sporządzenia i wniesienia w imieniu skarżącego skargi kasacyjnej.

Powyższa przyczyna ustała w dniu, w którym wyznaczony dla strony pełnomocnik miał możliwość podjęcia w sprawie czynności procesowych, dla dokonania których został ustanowiony tj. sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej. Pełnomocnik ustanowiony przez sąd administracyjny co do zasady ma taką możliwość od dnia otrzymania od mocodawcy dokumentu pełnomocnictwa. W postępowaniu sądowoadministracyjnym, odmiennie niż w postępowaniu cywilnym, ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w ramach prawa pomocy nie jest równoznaczne z udzieleniem mu pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 244 § 2 Ppsa ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego stanowi uprawnienie strony do udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonemu adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu bez ponoszenia przez nią wynagrodzenia i wydatków adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Pełnomocnik z urzędu wyznaczony przez właściwy organ samorządu zawodowego jest uprawniony do reprezentowania strony przed sądem administracyjnym dopiero od dnia udzielenia mu przez stronę pełnomocnictwa na piśmie (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2009 r., I OZ 874/09 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze