Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący As. sąd. Izabela Kucznerowicz po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi /-/I. Kucznerowicz

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Skarżący w skardze z dnia 7 lipca 2007 r. złożył wniosek o przywrócenie mu terminu do wniesienia skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny pismem z dnia 5 grudnia 2007 r. wezwał skarżącego do przedstawienia w terminie 7 dni zaświadczenia, że jego stan zdrowia w okresie od 29 maja 2007 r. do dnia 28 czerwca 2007 r. nie pozwalał mu na sporządzenie skargi. Skarżący w wyznaczonym terminie nie przedłożył żadnego dokumentu. W związku z tym nie da się w sposób jednoznaczny ustalić czy termin określony w art. 87 § 1 ppsa został zachowany. Dlatego też Sąd na podstawie art. 86 § 1 ppsa orzekł jak w sentencji postanowienia.

/-/I. Kucznerowicz

MZ

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze