Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stankowski po rozpoznaniu w dniu 15 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K.K. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 maja 2009 r. sygn. akt IV SA/Po 9/09 odrzucające skargę kasacyjną w sprawie ze skargi K.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu /-/ J. Stankowski

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 26 marca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę K.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego. Po doręczeniu uzasadnienia wyroku skarżący złożył skargę kasacyjną, którą osobiście podpisał. Załączył do niej fotokopie szeregu dokumentów i artykułów prasowych - w jego ocenie - związanych ze sprawą.

Postanowieniem z dnia 5 maja 2009 r. sygn. akt IV SA/Po 9/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę kasacyjną K.K. uznając ją za niedopuszczalną z uwagi na fakt, że została sporządzona osobiście przez skarżącego, a nie profesjonalnego pełnomocnika (art. 175 § 1 w zw. z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej: P.p.s.a.).

Odpis postanowienia odrzucającego skargę kasacyjną skarżący odebrał osobiście dnia 15 maja 2009 r. (k. 33 akt sądowych). Termin do złożenia zażalenia od tego postanowienia upłynął zatem 22 maja 2009 r.

Dnia 8 lipca 2009 r. K.K. złożył wniosek o wyznaczenie nowego terminu do wniesienia zażalenia (mylnie nazywając je "odwołaniem", zob. k. 86 akt sadowych) wskazując na swój pobyt w szpitalu.

Zarządzeniem z dnia 14 lipca 2009 r. (k. 90 i 91 akt sądowych) Sąd pouczył skarżącego, że z uwagi na podniesione przez niego okoliczności ma on możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 5 maja 2009 r. stosowanie do art. 86 § 1 i 87 § 1 i 2 P.p.s.a.

Dnia 29 lipca 2009 r. K.K. złożył "wniosek o zgodę na złożenie zażalenia" na postanowienie z dnia 5 maja 2009 r. sygn. akt IV SA/Po 9/09 (k. 101 akt sądowych).

Kolejnym zarządzeniem z dnia 18 sierpnia 2009 r. Sąd postanowił wezwać skarżącego do dopełnienia czynności, której dotyczył wniosek o przywrócenie terminu z dnia 29 lipca 2009 r. (wniesienie zażalenia) w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia wniosku na podstawie art. 88 P.p.s.a. Jednocześnie wezwano skarżącego do wyjaśnienia i udokumentowania okoliczności stanowiących przyczyny uchybienia terminu.

Dnia 1 września 2009 r. K.K. złożył pismo, w którym opisał jedynie okoliczności związane z odbiorem z Poczty przesyłek sądowych w tej sprawie (oraz innych sprawach sądowych). Nie wniósł natomiast zażalenia na postanowienie z dnia 5 maja 2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 87 § 1 pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4).

W tej sprawie K.K. złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu odrzucające skargę kasacyjną z dnia 5 maja 2009 r. Nie złożył jednak samego zażalenia. Mając to na względzie Sąd wezwał skarżącego do dopełnienia czynności, dla której określony był termin (zob. postanowienie z dnia 29 sierpnia 2005 r. sygn. akt II FZ 515/05; postanowienie z dnia 15 grudnia 2005 r. sygn. akt I FZ 648/05). W piśmie z dnia 1 września 2009 r. K.K. przedstawił okoliczności związane z odbiorem przesyłek pocztowych, jednakże - pomimo uprzedniego wezwania Sądu - nie złożył zażalenia.

W tym stanie rzeczy wniosek należało uznać za niedopuszczalny. Wniosek o przywrócenie terminu jest immanentnie związany z czynnością, dla jakiej termin był określony (art. 87 § 1 i 4 P.p.s.a.). Z tej przyczyny, wniosek abstrakcyjny (nie towarzyszący czynności nie dokonanej w terminie) nie może być przez Sąd rozpoznany. Wniosek taki podlega odrzuceniu na posiedzeniu niejawnym jako niedopuszczalny na podstawie art. 88 P.p.s.a.

/-/ J. Stankowski

j.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze