Skarga L.W. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania uprawnień kombatanckich
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Popowska po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2010r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi L.W. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] września 2010r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania uprawnień kombatanckich postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu

Uzasadnienie

L.W. złożyła skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] września 2010r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania uprawnień kombatanckich. Radca prawny MS.-H, będąc pełnomocnikiem ustawionym na podstawie postanowienia referendarza sądowego tut. Sądu z dnia 23.11.2010r. przyznającego skarżącej prawo pomocy w całości, pismem z dnia 3 stycznia 2011r. wniosła o przywrócenie terminu do dokonania czynności w postaci uzupełnienia skargi poprzez określenie naruszenia prawa.

Zwrócić należy uwagę, iż pełnomocnik wyznaczony w ramach prawa pomocy nie jest związany żadnym terminem do złożenia pisma procesowego stanowiącego uzupełnienie skargi, złożonej przez skarżącą z zachowaniem terminu do jej złożenia, określonego zgodnie z art. 53 §1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej ppsa).

Mając więc na uwadze brak ustawowych warunków dopuszczalności złożonego wniosku o przywrócenie terminu, Sąd na podstawie art. 88 ppsa orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1