Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - sędzia WSA Łukasz Krzycki po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie strona 1/2

J. S. nadał w dniu 22 czerwca 2012 r. (data stempla pocztowego, k. 36) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] maja 2012 r. w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego.

Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2012 r. Sąd odrzucił skargę z uwagi na wniesienie jej po terminie.

Skarżący pismami datowanymi na 24 sierpnia 2012 r. (k. 48) i 25 sierpnia 2012 r. (k. 51) wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Postanowieniem z dnia 5 września 2012 r. Sąd odrzucił powyższy wniosek z uwagi na wniesienie go po terminie. Postanowieniem z dnia 23 października 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie z dnia 5 września 2012 r. uznając, że wniosek został wniesiony w terminie.

Pismem z dnia 13 listopada 2012 r. (k. 78) Sąd wezwał skarżącego do podania okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi oraz ich uprawdopodobnienie, w terminie siedmiu dni pod rygorem odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W odpowiedzi na wezwanie skarżący wskazał, że - z uwagi na uprzednio wydane postanowienie NSA z dnia 23 października 2012 r. - nie rozumie wezwania.

W związku z powyższym Sąd pismem z dnia 12 grudnia 2012 r. (k. 96) ponownie wezwał skarżącego do podania okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi oraz ich uprawdopodobnienie, w terminie siedmiu dni pod rygorem odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi, podnosząc jednocześnie, iż postanowienie NSA z dnia 23 października 2012 r. dotyczy jedynie terminowości złożenia wniosku o przywrócenie terminu, a nie jego zasadności. W odpowiedzi na wezwanie skarżący wskazał, że wcześniej nie był w stanie wnieść skargi z uwagi na pobyt w szpitalu po poważnym zabiegu operacyjnym.

Wobec powyższego Sąd pismem z dnia 23 stycznia 2013 r. (k. 103) wezwał skarżącego do podania, w terminie siedmiu dni pod rygorem odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi, kiedy przebywał w szpitalu po zabiegu operacyjnym. Wezwanie, po dwukrotnym awizowaniu, zostało doręczone skarżącemu w dniu 14 lutego 2013 r. (k. 32). Termin do jego wykonania bezskutecznie upłynął w dniu 21 lutego 2013 r. (czwartek).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi nie jest zasadny.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270), zwanej dalej "P.p.s.a.", jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu, zaś art. 87 § 2 P.p.s.a. stanowi, że w piśmie z wnioskiem o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Stosownie do art. 53 § 1 P.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Strona uchybiła terminowi do wniesienia skargi, gdyż zaskarżona decyzja została jej doręczona w dniu 22 maja 2012 r. Termin ten upłynął więc w dniu 21 czerwca 2012 r. (czwartek). Skargę zaś nadano w urzędzie pocztowym już po terminie do jej wniesienia - w dniu 22 czerwca 2012 r. Ponadto, jak już podniósł Sąd w postanowieniu o odrzuceniu skargi z dnia 7 sierpnia 2012 r., za dzień wniesienia skargi należy uznać dzień 28 czerwca 2012 r., tj. dzień, w którym Sąd nadaną do niego skargę przekazał organowi administracji publicznej.

Strona 1/2