Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Grzegorz Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej G. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 marca 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 1465/08 w sprawie ze skarg J. M. oraz T. B. i G. S. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2008 r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę kasacyjną G. S.

Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 18 marca 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 1465/08 oddalił skargi J. M. oraz T. B. i G. S. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2008 r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej.

W dniu 18 marca 2009 r. (karta 123 akt sprawy) T. B. wniósł o sporządzenie uzasadnienia powołanego orzeczenia. W tym samym dniu wniosek o sporządzenie uzasadnienia złożył J. M., działając w imieniu własnym i części uczestników postępowania (karty 121 i 149 akt sprawy).

W dniu 20 maja 2009 r. T. B. i G. S. wnieśli skargę kasacyjną od wyroku z dnia 18 marca 2009 r. (karty 159 -169 akt sprawy).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej również jako ppsa, od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Przepis art. 177 § 1 ppsa stanowi, że skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Zgodnie zaś z art. 178 ppsa wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Treść powołanego art. 177 § 1 ppsa przesądza o tym, że warunkiem dopuszczalności skargi kasacyjnej jest uprzednie doręczenie stornie postępowania chcącej wnieść ten środek odwoławczy odpisu zaskarżanego orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Ponieważ stosownie do treści art. 141 § 2 zd. 1 ppsa w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku, warunkiem dopuszczalności skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego skargę - a taki wydał Sąd w przedmiotowej sprawie - jest uprzednie złożenie przez stronę zamierzającą wnieść wskazany środek odwoławczy wniosku o sporządzenie uzasadnienia oraz doręczenie jej odpisu wyroku z uzasadnieniem. Dopiero bowiem od daty doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem sporządzonym na wniosek, o którym mowa w art. 141 § 2 zd. 1 ppsa, rozpocznie bieg termin przewidziany w art. 177 § 1 ppsa.

W kontekście powyższych rozważań należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie wnioski o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 18 marca 2009 r. złożyli J. M., działając w imieniu własnym i części uczestników postępowania oraz T. B. Odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczono wyłącznie stronom postępowania, które złożyły żądanie w tym zakresie.

Należy wskazać, że chociaż T. B. i G. S. wnieśli skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2008 r. w jednym piśmie, to w postępowaniu sądowoadministracyjnym działali samodzielnie, a żaden z nich nie występował i nie występuje jako pełnomocnik drugiego.

Zatem, ponieważ G. S. nie wystąpił do Sądu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 18 marca 2009 r., to nie doręczono mu odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem, a w konsekwencji nie "otworzył się dla niego", przewidziany w art. 177 § 1 ppsa, trzydziestodniowy termin przewidziany na wniesienie skargi kasacyjnej.

Skargę kasacyjną G. S. należy więc uznać za niedopuszczalną.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 178 ppsa, orzeczono jak w postanowieniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury