Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej wniesionej przez P. i I. K., A. i A. K. i Z. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1528/08 oddalającego w pkt II skargi m.in. P. i I. K., A. i A. K. i Z. P. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej postanawia 1. odrzucić skargę kasacyjną P. i I. K. oraz Z. P., 2. zwrócić skarżącym P. i I. K. kwotę 25 (dwadzieścia pięć) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej, 3. zwrócić skarżącemu Z. P. kwotę 25 (dwadzieścia pięć) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 16 listopada 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1528/08 oddalił w pkt II skargi m.in. P. i I. K., A. i A. K. i Z. P.na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej.

Pełnomocnik skarżących w dniu 19 stycznia 2010 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) złożył skargę kasacyjną od wyroku z dnia 16 listopada 2009 r. w imieniu P. i I. K., A. i A. K. i Z. P. Jednocześnie pełnomocnik skarżących uiścił wpis sądowy od skargi kasacyjnej w wysokości 300 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z dnia 26 stycznia 2010 r. wezwał pełnomocnika skarżących do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej poprzez złożenie oświadczenia, w imieniu którego ze skarżących został uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 300 zł.

Pełnomocnik skarżących, w odpowiedzi na powyższe wezwanie, pismem z dnia 2 lutego 2010 r. wskazał, iż wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 250 zł został uiszczony w imieniu A. i A. K., natomiast w imieniu P. i I. K. oraz Z. P. wpis od skargi kasacyjnej został uiszczony omyłkowo po 25 zł, co dało w sumie kwotę 300 zł.

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.)- dalej ppsa, pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Stosownie do §2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) w przypadku skarg w sprawach zagospodarowania przestrzennego wpis wynosi 500 zł. Natomiast zgodnie z §3 przedmiotowego rozporządzenia wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu do skargi, nie mniej niż 100 zł.

W przedmiotowej sprawie wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 250 zł został uiszczony w imieniu A. i I. K., co podnosi sam pełnomocnik skarżących w piśmie z dnia 2 lutego 2010 r. Dlatego też, należy uznać iż skarga kasacyjna P. i I. K. oraz Z. P. od wyroku z dnia 16 listopada 2009 r. (sygn. akt IV SA/Wa 1528/08) nie została należycie opłacona.

Z mocy art. 220 §3 w związku z art. 221 oraz art. 178 ppsa, orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 232 §1 pkt 1 ppkt a ppsa.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury