Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej wniesionej przez J. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1528/08 w sprawie skarg na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej postanawia: - odrzucić skargę kasacyjną -

Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 16 listopada 2009 r. w pkt II oddalił skargę m.in. J. K. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej.

Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem został doręczony J. K. w dniu 17 grudnia 2009 r.

Pismem z dnia 12 stycznia 2010 r. J. K. wniósł skargę kasacyjną od w/w wyroku Sądu z dnia 16 listopada 2009 r.

Skarżący (niebędący profesjonalnym pełnomocnikiem) sporządził i wniósł skargę kasacyjną osobiście, jednak według art. 175 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej ppsa, warunkiem prawidłowego wniesienia skargi kasacycjnej jest jego sporządzenie przez adwokata lub radcę prawnego. Przymus adwokacko - radcowski nie obowiązuje jedynie w przypadku sporządzenia omawianego środka zaskarżenia przez osoby wskazane w art. 175 §2 ppsa. Z akt sprawy nie wynika jednak, aby J. K. należał do kręgu wymienionych w powołanym przepisie osób.

Z tych względów, na podstawie art. 178 w zw. z art. 175 §1 ppsa orzeczono, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury