Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w prawie stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. A. i T. A. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w prawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić skargę kasacyjną T. A.

Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21 listopada 2014 r. (sygn. akt IV SA/Wa 1693/14) oddalił skargę H. A. i T. A. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożył pełnomocnik H. A. - r.pr. B. B. i tylko jemu wyrok z uzasadnieniem doręczono.

Skarżący T. A. nie złożył wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie łącznie z wyrokiem.

Następnie pełnomocnik obojga skarżących - adw. P. B. - w dniu 4 lutego 2015 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) złożył do Sądu skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 1693/14 również w imieniu obojga skarżących.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna T. A. podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: p.p.s.a.), wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Stosownie do treści art. 173 § 1 p.p.s.a. od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 173 § 2 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 141 § 2 p.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Jak stanowi art. 142 § 2 p.p.s.a. w tej sytuacji odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która złożyła powyższy wniosek.

Powyższe oznacza, że warunkiem dopuszczalności wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego skargę jest uprzednie złożenie przez stronę w ustawowym terminie wniosku o sporządzenie i doręczenie jej uzasadnienia wyroku. Stronie, która nie złożyła stosownego wniosku, nie jest doręczany odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, tym samym niej jest ona osobą legitymowaną do wniesienia skargi kasacyjnej.

W niniejszej sprawie skarżący nie składał wniosku o sporządzenie i doręczenie jemu uzasadnienia wyroku z dnia 21 listopada 2014 r., toteż nie doręczono skarżącemu odpisu wyroku z uzasadnieniem stosownie do art. 142 § 2 p.p.s.a. Zauważyć należy, że w imieniu skarżącego wniosku o sporządzenie i doręczenie wyroku z uzasadnieniem nie wniósł także ustanowiony pełnomocnik wnoszący skargę kasacyjną, gdyż został on ustanowiony przez skarżącego dopiero na etapie składania skargi kasacyjnej. Skarga kasacyjna T. A. jest zatem niedopuszczalna i jako taka podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 173 § 2 p.p.s.a., orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury