Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Grzegorz Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku F. M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2009 r. o odrzuceniu skargi F. M. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lipca 2008 r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 21 maja 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę F. M. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lipca 2008 r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej. Odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczono skarżącemu w dniu 27 maja 2009 r. (k. 450).

Pismem z dnia 27 maja 2009 r. Okręgowa Rada Adwokacka w W. poinformowała o wyznaczeniu dla F. M. - w ramach przyznanego mu postanowieniem z dnia 18 maja 2009 r. prawa pomocy - adwokata T. Z.

W dniu 1 czerwca 2009 r. (data stempla pocztowego) F. M. wniósł do Sądu pismo oznaczone jako "zażalenie" na postanowienie z dnia 21 maja 2009 r. Jednocześnie zwrócił się o przyznanie adwokata z urzędu w celu wniesienia skargi kasacyjnej.

Pismem z dnia 15 czerwca 2009 r. poinformowano skarżącego, że w ramach przyznanego mu prawa pomocy Okręgowa Rada Adwokacka w W. wyznaczyła już dla niego adwokata z urzędu i nie zachodzi potrzeba składania kolejnego wniosku w tym zakresie w celu złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W dniu 22 czerwca 2009 r. złożono do akt sprawy pełnomocnictwo udzielone adwokatowi T. Z. przez F. M.

W dniu 24 czerwca 2009 r. wyznaczony z urzędu pełnomocnik złożył do akt sprawy kopię skierowanej do skarżącego opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej od postanowienia z dnia 21 maja 2009 r.

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie F. M. na postanowienie z dnia 21 maja 2009 r.

Pismem z dnia 30 lipca 2009 r. Okręgowa Rada Adwokacka w W. poinformowała Sąd o zmianie pełnomocnika wyznaczonego z urzędu dla F. M. na adwokata A. Z.

W dniu 23 września 2009 r. do akt sprawy złożono pełnomocnictwo udzielone przez F. M. adwokatowi A. Z.

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przywrócił F. M. termin do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 6 lipca 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 1876/08, którym odrzucono jego zażalenie na postanowienie z dnia 21 maja 2009 r.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 20 stycznia 2010 r. sygn. akt II OZ 960/09 uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2009 r.

W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd drugiej instancji wskazał, że wadliwie Sąd pierwszej instancji odrzucił pismo skarżącego, przyjmując, iż stanowi ono zażalenie, podczas gdy w istocie jest to skarga kasacyjna. Ponadto, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że "(...) w orzecznictwie reprezentowany jest pogląd, iż w sytuacji, gdy skarżący w terminie, o którym mowa w art. 177 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniesie osobiście sporządzoną skargę kasacyjną należy wezwać skarżącego do przedstawienia skargi kasacyjnej sporządzonej przez adwokata lub radcę prawnego [...]".

Po zwrocie akt sprawy z Naczelnego Sądu Administracyjnego, pismem z dnia 9 lutego 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wezwał F. M., reprezentowanego przez adwokata A. Z., do przedstawienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2009 r., która będzie sporządzona zgodnie z zasadą określoną w art. 175 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury