Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy skargi kasacyjnej J.L., E.L. oraz J.L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2010r. oddalającego skargę J.B. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] września 2005 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 12 stycznia 2010r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1892/09 oddalił skargę J.B. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...]września 2005 r. w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej Odpis powyższego orzeczenia wraz z uzasadnieniem został doręczony J., E. i J.L., na ich wniosek w dniu 15 marca 2010 r. Jednocześnie zostali oni pouczeni, iż od powyższego wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, za pośrednictwem tutejszego Sądu, która - pod rygorem odrzucenia - powinna być sporządzona przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Pismem z dnia 20 marca 2010 r. (data nadania w urzędzie pocztowym), zatytułowanym: "wniosek - zażalenie wraz ze skargą" J.L., E.L. i J.L. zakwestionowali wyrok Sądu z dnia 12 stycznia 2010r. Pismo to zostało podpisane osobiście przez E.L., J.L. i J.L.

Z uwagi na treść ww. pisma, Sąd uznał, że jest ono skargą kasacyjną od wyroku z dnia 12 stycznia 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 175 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego (z zastrzeżeniem § 2 i 3).

J.L., E.L. i J.L. skargę kasacyjną sporządzili osobiście. Z akt sprawy nie wynika zaś, aby byli uprawnieni do osobistego jej sporządzenia, w oparciu o § 2 art. 175 p.p.s.a., w myśl którego przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zważywszy zatem, że strony zostały prawidłowo pouczone o wymogach formalnych skargi kasacyjnej, niezachowanie tych wymogów skutkować musiało odrzuceniem skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie, w myśl art. 178 p.p.s.a. Dlatego też Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury