Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Z.W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2010r. oddalającego skargę J.B. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] września 2005 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 12 stycznia 2010r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1892/09 oddalił skargę J.B. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] września 2005 r. w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

W dniu 29 marca 2010 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) Z.W. wniósł od tego wyroku skargę kasacyjną. Pismo procesowe skarżący sporządził osobiście.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 175 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Skoro skarga kasacyjna złożona przez Z.W. nie spełnia wymogów określonych w art. 175 ustawy gdyż nie została sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, stosownie do treści art. 178 p.p.s.a., należało ją odrzucić. Dlatego postanowiono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury