Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska - Litwiniec po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Burmistrza O. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi Burmistrza O. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] maja 2015 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 2172/15, odrzucił skargę Burmistrza O. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] maja 2015 r., nr [...], którym utrzymano w mocy postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2014 r. o nałożeniu na Burmistrza O. kary w wysokości 10500 zł za wydanie decyzji z dnia [...] sierpnia 2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 21 dniową zwłoką, z powodu nieuiszczenia w ustawowym terminie wpisu sądowego.

Odpis tego postanowienia doręczono skarżącemu w dniu 31 sierpnia 2015 r.

W piśmie z dnia 11 września 2015 r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu. W uzasadnieniu wniosku podał, że zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu zostało wpięte przez pracownika organu między pozostałe strony pisma nadesłanego z Sądu. Zaznaczył, że mimo, iż wezwanie zostało doręczone w jednej kopercie wraz z odpowiedzią na skargę, to sposób jego doręczenia spowodował brak możliwości zapoznania się z nim. Jednocześnie podkreślił, że przyczyna uchybienia terminu ustała w dniu 9 września 2015 r., kiedy to organ zapoznał się z treścią wezwania.

W dniu 7 października 2015 r. skarżący, w wykonaniu wezwania z dnia 29 września 2015 r, uzupełnił brak formalny wniosku i dokonał czynność uchybionej tj. uiścił wpis od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Warunkami skuteczności wniosku o przywrócenie uchybionego terminu są zgodnie z art. 87 cyt. ustawy brak winy w uchybieniu, złożenie wniosku o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, równoczesne ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu dokonanie czynności uchybionej. Wszystkie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy i wyjaśnienia skarżącego Sąd uznał, że zostały spełnione przesłanki złożenia wniosku o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, oraz dokonania czynności uchybionej jednakże nie można przyjąć, że skarżący nie ponosi winy w uchybieniu terminu.

W orzecznictwie i w literaturze przyjmuje się, że brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy (postanowienie NSA z dnia 23 marca 2011 r., sygn. akt II OZ 196/11). Uprawdopodobnienie braku winy oznacza zatem wykazanie takich okoliczności, które mimo spełnienia obowiązku zachowania należytej staranności, uniemożliwiły wnioskującemu terminowe dokonanie czynności, gdyż były nie do przewidzenia lub nie do przezwyciężenia, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku (J.P.Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006, s. 226). Przy ocenie winy strony w uchybieniu terminu należy brać pod rozwagę nie tylko okoliczności, które uniemożliwiły jej dokonanie czynności w terminie, lecz także okoliczności świadczące o podjęciu lub niepodjęciu przez stronę działań mających na celu zabezpieczenie się w dotrzymaniu terminu. Przywrócenie nie jest natomiast dopuszczalne, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa (postanowienie NSA z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. akt GZ 140/04).

W złożonym wniosku skarżący nie kwestionuje, że odpis zarządzenia Przewodniczącej Wydziału IV o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi został doręczony w dniu 27 lipca 2015 r. Wskazuje jednak, że przez nieuwagę pracownika pismo to zostało wpięte między pozostałe karty pism nadesłanych przez Sąd.

Stwierdzić zatem należy, że przedstawione wyjaśnienia świadczą o tym, że skarżący dopuścił się co najmniej lekkiego niedbalstwa. Do zachowania terminu w niniejszej sprawie wystarczyło bowiem przeczytanie jednej karty nadesłanej z Sądu oraz wydanie dyspozycji dokonania przelewu. W takich jednostkach jak gmina nie powinno to stanowić większego problemu, ponieważ są to zadania wykonywane na co dzień przez zatrudnionych pracowników. Brak należytej organizacji obsługi biurowo-administracyjnej nie może stanowić zatem okoliczności wyłączającej winę strony. Skarżący nie wykazał natomiast innych okoliczności, które uzasadniałyby przywrócenie uchybionego terminu z przyczyn od niego niezależnych.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 86 § 1 powołanej na wstępie ustawy orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury