Wniosek w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie wypłaty rekompensaty
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Grzegorz Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. K. z dnia 2 kwietnia 2009 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] grudnia 2008 r. znak: [...]; [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie wypłaty rekompensaty postanawia - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi -

Inne orzeczenia o symbolu:
6290 Reforma rolna
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Skarbu Państwa
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 19 marca 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 314/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę B. K. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] grudnia 2008 r. znak: [...];[...]w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie wypłaty rekompensaty. W uzasadnieniu wymienionego orzeczenia podano, że przyczyną odrzucenia skargi było przekroczenie przez skarżącą terminu przewidzianego przez art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej również jako ppsa. Odpis wymienionego postanowienia doręczono skarżącej w dniu 24 marca 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się na karcie nr 71 akt sprawy).

W dniu 2 kwietnia 2009 r. B. K. osobiście złożyła do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na powołane postanowienie Ministra Skarbu Państwa. Uzasadniając przedmiotowe żądanie podała, że w okresie od 2 stycznia 2009 r. do 5 lutego 2009 r. była obłożnie chora, a z uwagi na to, że mieszka sama, żadna osoba nie mogła w tym czasie sporządzić za nią skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 86 § 1 zd. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

W świetle art. 87 § 1 ppsa, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednakże, stosownie do treści art. 87 § 3 ppsa wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu. Z kolei stosownie do treści art. 87 § 4 ppsa, równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

W myśl zaś art. 88 powołanej ustawy, sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu.

Mając na względzie treść powołanych przepisów, na wstępie należy wyjaśnić, że w ocenie Sądu, przewidziany w art. 87 § 3 ppsa, wymóg złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, nie odnosi się do sytuacji, w której skarga wraz z odpowiedzią na nią i aktami sprawy została już przekazana do sądu w trybie art. 54 § 2 ppsa. Nadto należy przyjąć, że w razie złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi już po jej odrzuceniu nie ma potrzeby ponownego składania skargi. Przepis art. 87 § 4 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy czynność w postępowaniu sądowym została podjęta już wcześniej, chociaż bezskutecznie (por. J. P. Tarno. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa 2004, str. 149). Żądanie powtórnego załączenia skargi do wniosku o przywrócenie terminu do jej złożenia stanowiłoby nadmierny rygoryzm formalny.

W tej sytuacji należy uznać, że przedmiotowe żądanie przywrócenia terminu do wniesienia skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] grudnia 2008 r. zostało złożone skutecznie.

Mając jednak na uwadze, że okolicznością podnoszona przez skarżącą jako usprawiedliwienie dokonania czynności procesowej z przekroczeniem terminu była trwająca od 2 stycznia 2009 r. do 5 lutego 2009 r. obłożna choroba, a odpis postanowienia z dnia 19 marca 2009 r. o odrzuceniu skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] grudnia 2008 r. doręczono B. K. w dniu 24 marca 2009 r. należy stwierdzić, że złożony w dniu 2 kwietnia 2009 r. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi jest spóźniony.

Przyjmując bowiem, że siedmiodniowy termin, o którym mowa w art. 87 § 1 ppsa, rozpoczął swój bieg w dniu 25 marca 2009 r. (następnego dnia po doręczeniu skarżącej odpisu postanowienia z dnia 19 marca 2009 r., z którego uzasadnienia dowiedziała się, że skargę na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] grudnia 2008 r. wniosła z uchybieniem terminu), to ostatnim dniem, w którym dopuszczalne było złożenie żądania przywrócenia terminu był 31 marca 2009 r.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 88 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6290 Reforma rolna
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Skarbu Państwa