Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska po rozpoznaniu w dniu 21września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej Gminy E. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2016 roku oddalającego skargę na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] października 2015 r., znak [...] w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 17 marca 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Wójta Gminy E. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] października 2015 r., znak [...] w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu.

Od powyższego wyroku skarżący wniósł skargę kasacyjną.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 21 lipca 2016 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 353 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Powyższe wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 8 sierpnia 2016 r. (k. 59), jednakże należna opłata nie została uiszczona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Jednym z takich pism jest skarga kasacyjna.

Zgodnie z art. 220 § 1 P.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Natomiast w myśl § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 P.p.s.a. odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 21 lipca 2016 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 353 zł. Powyższe wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 8 sierpnia 2016 r. tym samym siedmiodniowy termin do uiszczenia należnej opłaty upłynął z dniem 16 sierpnia 2016 r. Skarżący nie uiścił należnej opłaty.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 178 P.p.s.a., postanowił jak w sentencji

Strona 1/1