Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Grzegorz Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 01.09.2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. D. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2010 r. wydanego w sprawie ze skargi Z. D. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] stycznia 2010 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia postanawia: - odmówić przywrócenia terminu -

Inne orzeczenia o symbolu:
6163 Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Uzasadnienie strona 1/3

Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2010 r. sygn. akt IV SA/Wa 381/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Z. D. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] stycznia 2010 r. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia.

W dniu ogłoszenia wyroku skarżąca dokonała w kasie Sądu wpłaty 100 zł tytułem opłaty kancelaryjnej za uzasadnienie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 381/10.

W dniu 15 czerwca 2010 r. skarżąca złożyła do Sądu pismo zawierające wniosek o wykonanie kserokopii dokumentów. Ponieważ we wniosku tym nie podała, o jakie dokumenty chodzi, pismem z dnia 18 czerwca 2010 r. zwrócono się do niej o wskazanie dokumentów, których kserokopie chce otrzymać. Skarżąca nie odpowiedziała na wezwanie.

W dniu 28 lipca 2010 r. zarządzono zwrot uiszczonej przez Z. D. opłaty kancelaryjnej.

W dniu 12 sierpnia 2010 r. skarżąca zwróciła się o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 7 czerwca 2010 r. dopełniając zarazem spóźnionej czynności procesowej.

Uzasadniając przedmiotowe żądanie strona wskazała, że 7 czerwca 2010 r. "wypełniła" wniosek o sporządzenie uzasadniania orzeczenia i uiściła opłatę kancelaryjną. Pracownik kasy udzielił jej błędnej informacji i skarżąca nie złożyła w biurze podawczym wypełnionego wniosku. W dniu 10 sierpnia 2010 r. dowiedziała się, że z powodu niezłożenia wniosku, uzasadnienie wyroku z dnia 7 czerwca 2010 r. nie zostało sporządzone.

Z. D. podniosła też, że osoba, która zajmuje się jej sprawą wiedziała, iż w aktach brak jest stosownego wniosku. W tej sytuacji powinna była odpowiednio zareagować, informując o tym skarżącą.

Strona stwierdziła także, że personel Sądu nie jest fachowo przygotowany, a niezbędne informacje powinny być umieszczone w siedzibie Sądu, na drzwiach lub tablicy informacyjnej, w jasny i wyraźny sposób.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 141 § 2 ppsa ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej również jako ppsa, w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W przedmiotowej sprawie wyrok ogłoszono w dniu 7 czerwca 2010 r., zatem w świetle powołanego art. 141 § 2 ppsa, wniosek o sporządzenie jego uzasadnienia powinien zostać złożony najpóźniej w dniu 14 czerwca 2010 r. tymczasem Z. D. wniosła go wraz przedmiotowym rządzeniem w dniu 12 sierpnia 2010 r.

Zgodnie z art. 86 ppsa, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym. W świetle art. 87 § 1 i 2 ppsa, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, wciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Zgodnie zaś z art. 87 § 4 tej samej ustawy, równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6163 Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi