Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Grzegorz Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. D. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] stycznia 2010 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia postanawia - przywrócić termin do uiszczenia wpisu od skargi -

Inne orzeczenia o symbolu:
6163 Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Uzasadnienie strona 1/2

Zarządzeniem z dnia 22 marca 2010 r. Przewodniczący Wydziału IV wezwał Z. D. do uiszczenia w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi wpisu sądowego od skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] stycznia 2010 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia. Odpis zarządzenia doręczono skarżącej w dniu 26 marca 2010 r. (karta nr 15 akt sprawy).

W terminie otwartym do uiszczenia wpisu, to jest do dnia 2 kwietnia 2010 r. skarżąca nie wykonała wezwania Przewodniczącego.

W dniu 8 kwietnia 2010 r. Z. D. złożyła do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadniając żądanie przywrócenia terminu skarżąca podniosła, że jest osobą niesprawną, która ma trudności z samodzielnym poruszaniem się. W ostatnim czasie, w związku z dokuczającym jej silnym bólem kolana, nie mogła wyjść z domu, a osoba, która się nią opiekuje nie potrafiła dokonać spóźnionej czynności w zastępstwie skarżącej. Nikt zatem nie mógł wyręczyć jej w uiszczeniu wpisu.

W dniu złożenia przedmiotowego wniosku Z. D. uiściła należną opłatę sodową w kasie Sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Odpis zarządzenia z dnia 22 marca 2010 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu doręczono Z. D. w dniu 26 marca 2010 r. Uiszczenie należnej opłaty w dniu 8 kwietnia 2010 r. niewątpliwie nastąpiło więc po upływie siedmiodniowego terminu przewidzianego na dokonanie tej czynności procesowej.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej również jako ppsa, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym. W świetle zaś art. 87 § 1 i 2 ppsa, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Na wstępie należy wskazać, że Z. D. zachowała przewidziany w art. 87 § 1 ppsa termin siedmiu dni - od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu - do złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Biorąc bowiem pod uwagę, że skarżąca nie była w stanie uiścić wpisu ze względu na to, że jest osobą niesprawną, której ból kolana uniemożliwił poruszenie się, a jednocześnie nie miała możliwości wyręczenia się inną osobą, należy przyjąć, że przyczyna uchybienia terminu ustała w dniu 8 kwietnia 2010 r., kiedy to Z. D. przybyła do siedziby Sądu i osobiście uiściła wpis w kasie Sądu. Składając zarazem wniosek o przywrócenie terminu do dokonania spóźnionej czynności procesowej, skarżąca niewątpliwie zachowała siedmiodniowy termin określony w art. 87 § 1 ppsa.

Zdaniem Sądu, we wniosku z dnia 8 kwietnia 2010 r. brak winy, jako przesłanka zasadności żądania przywrócenia terminu, został wykazany.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6163 Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi