Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przywrócenia uprawnień kombatanckich
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Falkiewicz-Kluj po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej F. M. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 604/13 odrzucającego skargę F. M. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. akt V SA/Wa 700/08 oddalającym skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] stycznia 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia uprawnień kombatanckich postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 3 lipca 2013 r. odrzucił skargę F. M. o wznowienie postępowania, zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 700/08.

Odpis ww. orzeczenia został skarżącej doręczony w dniu 11 lipca 2013 r.

W dniu 18 lipca 2013 r. skarżąca złożyła do Sądu pismo, w którym stwierdziła, że nie zgadza się z postanowieniem z dnia 3 lipca 2013 r. Ponadto złożyła na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika. Postanowieniem z dnia 21 października 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przyznania skarżącej prawa pomocy. Skarżąca złożyła zażalenie na to postanowienie, które Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił postanowieniem z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt II OZ 1033/13.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na wstępie należy stwierdzić, że w związku z zakwestionowaniem postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2013 r. przez skarżącą w piśmie złożonym w dniu 18 lipca 2013 r., należało uznać to pismo za skargę kasacyjną.

Zgodnie z brzmieniem art. 175 §1 i § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm. dalej: "p.p.s.a.") skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, a w sprawach obowiązków podatkowych i w sprawach własności przemysłowej może być sporządzona także przez - odpowiednio doradcę podatkowego i rzecznika patentowego. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie osoby enumeratywnie wyliczone w §2 cyt. przepisu, tj. sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem. Przepisu § 1 art. 175 p.p.s.a. nie stosuje się również, gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jednocześnie art. 178 p.p.s.a. stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Podkreślić należy, że sporządzenie skargi kasacyjnej z naruszeniem art. 175 § 1 p.p.s.a. jest takim brakiem, który nie podlega usunięciu w trybie art. 49 p.p.s.a. i powoduje konieczność odrzucenia skargi kasacyjnej na podstawie art. 178 p.p.s.a. jako niedopuszczalnej (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2004 r. sygn. akt FSK 3/04, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna została sporządzona i wniesiona osobiście przez F. M. Skarżąca nie wykazała, że należy do podmiotów uprawnionych do sporządzenia skargi kasacyjnej. Zatem sporządzenie skargi kasacyjnej wbrew treści art. 175 p.p.s.a skutkować musi uznaniem jej za niedopuszczalną, a w konsekwencji podlegać odrzuceniu.

Z tych względów, na podstawie art. 178 w związku z art. 175 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia

Strona 1/1