Wniosek w przedmiocie wskazania lokalizacji inwestycji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. R. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 828/14 oddalającego skargi M. z siedzibą w M., T. I., Gminy M., W. R., A. R. oraz Stowarzyszenia [...] z siedzibą w G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie wskazania lokalizacji inwestycji postanawia odmówić przywrócenia terminu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/3

A. R. w piśmie z dnia 14 października 2014 r. wniosła o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 828/14 oraz doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Ponieważ wskazany wniosek nie został podpisany, pismem z dnia 30 października 2014 r. wezwano stronę do uzupełniania braku formalnego wniosku poprzez jego podpisanie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wezwanie doręczono A. R. 19 listopada 2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się na karcie nr 175 akt sprawy).

W dniu 5 grudnia 2014 r. do Sądu wpłynął podpisany przez A. R. wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Został on przesłany drogą pocztową, listem zwykłym.

Ponieważ pieczęć datownika odciśnięta na kopercie, w której przesłano uzupełniony wniosek uniemożliwia odczytanie daty nadania przesyłki pocztowej, w piśmie z dnia 9 grudnia 2014 r. zobowiązano skarżącą do wykazania w terminie 7 dni, w jakim dniu nadała na adres Sądu podpisany wniosek z dnia 14 października 2014 r. Jednocześnie poinformowano, że w przypadku niewykonania wezwania w zakreślonym terminie, Sąd przyjmie, że wniosek złożono w dniu jego wpływu do biura podawczego. Pismo z dnia 9 grudnia 2014 r. doręczono A. R. 30 grudnia 2014 r. na adres wskazany w skardze oraz we wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, na zasadzie art. 73 § 1 - 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W związku z niewykonaniem rzeczonego wezwania, zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 10 lutego 2015 r. wniosek A. R. o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem pozostawiono bez rozpoznania. Odpis zarządzenia doręczono stronie w dniu 3 marca 2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się na karcie nr 387 akt sprawy).

W dniu 10 marca 2015 r. (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym) A. R. wniosła do Sądu pismo, w którym, nawiązując do zarządzenia z dnia 10 lutego 2015 r., wniosła "o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku"

Skarżąca podała, że uzupełniony wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został uzupełniony i przesłany do Sądu w terminie 7 dni od daty odbioru wezwania z dnia 30 października 2014 r., jednakże córka, zamiast wysłać go lisem poleconym, nadała list priorytetowy. Storna oświadczyła, że nie otrzymała kolejnych przesyłek z Sądu, ani żadnych "awiz" z poczty. Stwierdziła, że urzędy pocztowe są "skutecznie eliminowane z rynku", a ich pracownicy są zwalniani.

W piśmie z dnia 28 kwietnia 2015 r., w związku z wnioskiem z dnia 10 marca 2015 r., poinformowano A. R., że Sąd przyjął [mając na względzie, że zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 10 lutego 2015 r. pozostawiono bez rozpoznania jej wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z powodu nieuzupełnienia w terminie 7 dni braku formalnego wniosku (braku podpisu)], iż wniosek z dnia 10 marca 2015 r. stanowi wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku (tj. jego podpisanie). W związku z tym wezwano stronę do: a) uprawdopodobnienia w terminie 14 dni (poprzez nadesłanie odpowiednich dokumentów - np. zaświadczenia z urzędu pocztowego, oświadczenia doręczyciela), że nie została ona poinformowana (nie otrzymała awiza) o pozostawieniu w placówce pocztowej przesyłki pocztowej zawierającej skierowane do niej wezwanie z dnia 9 grudnia 2014 r. do wykazania, w jakim dniu nadała na adres Sądu podpisany wniosek z dnia 14 października 2014 r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz b) wykazania w terminie 14 dni, jakie okoliczności mogące wskazywać na brak winy w uchybieniu terminu do uzupełnienia braku formalnego wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, spowodowały, że przesyłka pocztowa zawierająca uzupełniony (podpisany wniosek) została nadana listem zwykłym, co skutkowało pozbawieniem skarżącej urzędowego dowodu nadania, ewentualnie; a ewentualnie do c) wyzkazania w terminie 14 dni (poprzez przedstawienie wiarygodnych dowodów a nie wyłącznie oświadczenia), że uzupełniony wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został złożony z zachowaniem terminu 7 dni od doręczenia wezwania do uzupełniania braku formalnego, tj. do dnia 26 listopada 2014 r.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury