Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 6 uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy oraz zasad zwrotu poniesionych wydatków związanych z obowiązkiem sprawiania pogrzebu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Ożóg po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 6 uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 września 2009 r. nr XXXV/203/09 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy oraz zasad zwrotu poniesionych wydatków związanych z obowiązkiem sprawiania pogrzebu postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 21 kwietnia 2010 r. Wojewoda Dolnośląski cofnął skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 września 2009 r. nr XXXV/203/09 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy oraz zasad zwrotu poniesionych wydatków związanych z obowiązkiem sprawiania pogrzebu, wniesioną do tutejszego Sądu.

W uzasadnieniu powyższego cofnięcia wskazał, że w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 29 marca 2010 r. nr XLII/238/2010, zmieniającą wadliwy przepis, dalsze podtrzymywanie skargi jest niezasadne i niecelowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) "Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności". Po myśli zaś art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy "Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (...) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę".

Ponieważ w okolicznościach niniejszej sprawy, cofnięcie skargi uznać należy za skuteczne - postępowanie podlegało umorzeniu.

Z tych też względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1