Wniosek w przedmiocie uznania zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy o przyznanie zasiłku okresowego za nieuzasadnione i odmowy wyznaczenia dodatkowego terminu załatwienia sprawy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Ożóg po rozpoznaniu w dniu 10 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adw. M. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2008 r. odrzucającego skargę J. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie uznania zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy o przyznanie zasiłku okresowego za nieuzasadnione i odmowy wyznaczenia dodatkowego terminu załatwienia sprawy postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej;

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Pełnomocnik skarżącego adw. M. W. pismem z dnia 3 września 2008 r. złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2008 r. odrzucającego skargę J. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w przedmiocie uznania zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy o przyznanie zasiłku okresowego za nieuzasadnione i odmowy wyznaczenia dodatkowego terminu załatwienia sprawy.

We wniosku tym wskazał, iż jest on zasadny wobec powzięcia przez niego informacji o wyznaczeniu go pełnomocnikiem z urzędu dopiero w dniu 28 sierpnia 2008 r. Podniósł, że powyższe postanowienie Sądu odrzucające skargę zostało doręczone skarżącemu w dniu 21 kwietnia 2008 r. Następnie postanowieniem Sądu z dnia 24 kwietnia 2008 r. skarżącemu zostało przyznane prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Okręgowa Rada Adwokacka we W. pismem z dnia 21 sierpnia 2008 r. poinformowała go o wyznaczeniu pełnomocnikiem z urzędu. Pismo to zostało mu doręczone 28 sierpnia 2008 r. Tego samego dnia wezwał skarżącego do udzielenia mu pisemnego pełnomocnictwa, które zostało udzielone w dniu 3 września 2008 r., co oznacza, iż został zachowany siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Z treści art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócić termin. Zgodnie zaś z art. 87 § 1 tej ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 ustawy). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 ustawy).

W rozpoznawanej sprawie skarga kasacyjna została wniesiona z uchybieniem terminu, ponieważ zaskarżone postanowienie Sądu z dnia 7 kwietnia 2008 r. zostało doręczone osobiście skarżącemu w poniedziałek - 21 kwietnia 2008 r. (k-33), zatem termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął w środę - 21 maja 2008 r., natomiast skarga kasacyjna została sporządzona 3 sierpnia 2008 r., a nadana w urzędzie pocztowym następnego dnia.

Zasadniczą kwestią jest jednak ustalenie czy została spełniona podstawowa przesłanka przywrócenia terminu jaką jest uprawdopodobnienie przez skarżącego braku swojej winy, polegającej najogólniej mówiąc, na przejawianiu należytej staranności w dbałości o swoje interesy. O braku winy w uchybieniu terminu można mówić jedynie wtedy, gdy strona nie mogła usunąć przeszkody nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Podnieść przy tym należy, że przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa.

Wskazać trzeba, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego (art. 175 § 1 p.s.a.). W przedmiotowej sprawie pełnomocnik wyznaczony dla skarżącego przez Okręgową Radę Adwokacką wywiódł podstawy do sporządzenia skargi kasacyjnej. Okoliczności wskazane we wniosku o przywrócenie terminu uzasadniają brak winy skarżącego w uchybieniu terminu, ponieważ adwokat został wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką po upływie terminu do wniesienia kasacji (czyli 21 sierpnia 2008 r.), a pismo informujące go o tym otrzymał w dniu 28 sierpnia 2008 r. Z kolei dnia 3 września 2008 r. złożył wniosek o wydanie kopii zaskarżonego postanowienia Sądu, zaś wniosek o przywrócenie terminu wraz ze skargą kasacyjną został sporządzony tego samego dnia (a nadany w urzędzie pocztowym 4 września 2008 r.). Sporządzenie natomiast skargi kasacyjnej przez skarżącego osobiście byłoby bezskuteczne i skutkowałoby jej odrzuceniem.

Z powyższych względów wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej jest zasadny.

Z uwagi na powyższe Sąd, na podstawie art. 86 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze