Wniosek w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska po rozpoznaniu w dniu 23 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku C. H. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi C. H. na orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie D. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi.

Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 17 lutego 2017 r. C. H. (zwany dalej stroną, skarżącym lub wnioskodawcą) wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ze skargą na opisane w sentencji orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie D., doręczone mu w dniu 8 lipca 2016 r.

Jednocześnie strona zwróciła się o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wskazując, że przyczyną uchybienia terminu było niezawinione przez nią wszczęcie - w oparciu o zamieszczone w kwestionowanym orzeczeniu pouczenie - postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym.

Z wydanego przez Sąd Rejonowy w Ś. postanowienia z dnia 11 sierpnia 2016 r., sygn. akt IV U 284/16, utrzymanego następnie w mocy postanowieniem Sądu Okręgowego w Ś. z dnia 12 października 2016 r., sygn. akt VII Uz 16/16, wynika jednak, że wniesione przez stronę odwołanie nie mieści się w kognicji sądów powszechnych i z tej przyczyny podlegało odrzuceniu.

Skarżący wyjaśnił następnie, że zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o podjęcie interwencji w jego sprawie i wskazanie sposobu umożliwiającego dalsze ubieganie się o przyznanie mu karty parkingowej.

W piśmie doręczonym skarżącemu (zgodnie z jego oświadczeniem) w dniu 14 lutego 2017 r., Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że nie dostrzegł przesłanek umożliwiających mu wniesienie skargi kasacyjnej na postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy w Ś. Jednocześnie stwierdził, że sprawa skarżącego może zostać poddana kontroli sądowoadministracyjnej w oparciu o art. 58 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), gdyż sąd administracyjny nie może odrzucić skargi z tego powodu, że sprawa nie należy do jego właściwości, jeżeli w tej sprawie sąd powszechny uznał się za niewłaściwy.

Skarżący podkreślił, że o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego dowiedział się dopiero ze wskazanego pisma Rzecznika Praw Obywatelskich i zastosował się do wskazanego tam trybu postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 zd. 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Stosownie do treści art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (§ 4).

Z powyższych przepisów wynika, że aby można było orzec o przywróceniu terminu w postępowaniu sądowym strona powinna:

← uchybić terminowi dokonania określonej czynności procesowej;

← w terminie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu złożyć wniosek o jego przywrócenie z równoczesnym dokonaniem określonej czynności procesowej;

Strona 1/2