Skarga A. K. na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Ożóg, po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2013 r. z urzędu na posiedzeniu niejawnym sprawy postępowania sądowego ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego - zawieszonego postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2013 r. sygn. akt IV SA/Wr 214/13 postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Pismem z dnia 28 czerwca 2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przesłało Sądowi kopię decyzji z dnia [...] maja 2013 r., nr [...], weryfikującą zaskarżoną decyzję. Decyzją tą Kolegium uchyliło decyzję będącą przedmiotem skargi i rozstrzygnęło pozytywnie o istocie sprawy.

W związku z tym powody zawieszenia postępowania, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2013 r., ustały. Do zawieszenia postępowania bowiem doszło na podstawie art. 124 § 1 pkt 6 w zw. z art. 56 p.p.s.a.

H.B.3.07.2013 r.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze