Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zasiłku stałego,
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriel Węgrzyn po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale IV wniosku C. K. o przywrócenia terminu do wniesienia skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] stycznia 2018 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zasiłku stałego, postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wnioskiem, nadanym w placówce operatora wyznaczonego dnia 30 III 2018 r., C. K., działając przez ustanowionego z urzędu radcę prawnego - M. B., zwrócił się o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] stycznia 2018 r., nr [...], w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zasiłku stałego.

Wnioskodawca wyjaśnił, że opisane postanowienie zostało mu doręczone w dniu 25 I 2018 r., zaś przed upływem terminu do wniesienia skargi, dnia 9 II 2018 r., wniósł skutecznie o ustanowienie w ramach prawa pomocy radcy prawnego. W dniu 2 III 2018 r. ustanowiony radca prawny - M. B.- otrzymała informację o udzielonym pełnomocnictwie, zaś 16 III 2018 r. otrzymała od strony dokumentację sprawy. W ocenie wnioskodawcy, fakt złożenia wniosku o przywrócenie terminu wraz ze skargą w terminie 30 dni liczonych od uzyskania przez pełnomocniczkę ustanowioną z urzędu zawiadomienia o udzielonym pełnomocnictwie uprawdopodabnia brak winy w uchybieniu terminu i uzasadnia jego przywrócenie, co znajduje potwierdzenie w utrwalonym orzecznictwie.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi nie odnosząc się do wniosku strony o przywrócenie terminu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie, bowiem spełnia wymagania formalne i materialne, uzasadniając tym samym przywrócenie terminu.

Jak wynika z art. 86 § 1 ustawy z 30 VIII 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) - dalej jako "ppsa" - jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się do sądu za pośrednictwem organu, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 i 3 ppsa). Wnosząc o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w jego uchybieniu (art. 87 § 2 ppsa). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 ppsa).

W ocenie Sądu okoliczność złożenia przez stronę wniosku o przyznanie prawa pomocy przed upływem terminu do wniesienia skargi i związane z tym oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku o przyznanie prawa pomocy uprawdopodabnia brak winy w uchybieniu terminu, przez co zasadniczą przesłankę z art. 86 § 1 i art. 87 § 2 ppsa uznać należy za spełnioną.

Wniosek o przywrócenie terminu należy też uznać za złożony z zachowaniem 7-dniowego terminu z art. 87 § 1 ppsa. W orzecznictwie dominujące jest stanowisko, że w przypadku wystąpienia o przyznanie prawa pomocy w postaci ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego - przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej ustaje z dniem, w którym powiadomiony o ustanowieniu pełnomocnik ma możliwość sporządzenia i wniesienia skargi nie później jednak niż dzień upływu 30 dni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu do występowania w sprawie (podobnie np.: TK w motywach wyroku z 25 VII 2013 r., SK 17/12, publ. OTK-A 2013/6/86; NSA w postanowieniach: z 8 VI 2006 r., I FZ 198/06; z 27 VI 2012 r., akt II OZ 539/12; z 19 VII 2012 r., II OZ 612/12 - publ. CBOSA). Skoro więc wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi złożono w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia pełnomocniczki o ustanowionym pełnomocnictwie, termin z art. 87 § 1 ppsa uznać należy za zachowany.

Wobec powyższego należało przywrócić termin do wniesienia skargi na zasadzie art. 86 § 1 zdanie 2 ppsa.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze