Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Julia Szczygielska po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. D. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi M. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2015 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: przywrócić termin.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25 lipca 2016 r. M. D. (zwany dalej stroną lub skarżącym) wystąpił o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. akt IV SA/Wr 28/16 oddalającego jego skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2015 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 5 września 2016 r., sygn. akt IV SA/Wr 28/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił sporządzenia uzasadnienia opisanego powyżej wyroku z uwagi na złożenie wniosku po upływie ustawowego terminu.

Odpis wskazanego postanowienia został skarżącemu doręczony w dniu 22 września 2016 r.

Wnioskiem nadanym w dniu 28 września 2016 r. skarżący wystąpił m.in. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego w niniejszej sprawie.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że Sąd, doręczając mu odpis wyroku wydanego w trybie uproszczonym, winien pouczyć go jednocześnie o tym jaki podmiot jest wyznaczonym operatorem pocztowym, u którego oddanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. W związku z tym nie ponosi on winy za uchybienie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku tylko z tej przyczyny, że nadał go w placówce pocztowej InPost S.A.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 zd. 1 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Stosownie do treści art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (§ 4).

Z powyższych przepisów wynika, że aby można było orzec o przywróceniu terminu w postępowaniu sądowym strona powinna: uchybić terminowi dokonania określonej czynności procesowej, w terminie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu złożyć wniosek o jego przywrócenie z równoczesnym dokonaniem określonej czynności procesowej, a także uprawdopodobnić okoliczność wykazującą, że uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że strona skarżąca niewątpliwie uchybiła terminowi do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, co zostało przesądzone prawomocnym postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 5 września 2016 r., sygn. akt IV SA/Wr 28/16.

Skarżący spełnił również drugi warunek i zachował termin do wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem, gdyż o uchybieniu przez siebie terminu dowiedział się 22 września 2016 r., czyli w dniu doręczenia postanowienia o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku, zaś z żądaniem przywrócenia terminu wystąpił już 28 września 2016 r.

Równocześnie skarżący dokonał wymaganej czynności procesowej, tj. złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. akt IV SA/Wr 28/16.

W ocenie Sądu, skarżący w sposób wystarczający uprawdopodobnił również, że uchybienie terminu spowodowane było okolicznościami, za które nie ponosi winy.

Jak wynika bowiem z treści art. 6 p.p.s.a., sąd administracyjny w razie uzasadnionej potrzeby udziela stronom występującym w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych i skutków ich zaniedbań.

Zatem brak pouczenia skarżącego o treści art. 83 § 3 p.p.s.a., a także o nazwie pocztowego operatora wyznaczonego, miało wpływ na sposób złożenia przez niego wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku za pośrednictwem operatora pocztowego, niebędącego operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.).

W tym stanie rzeczy, działając na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., należało orzec o przywróceniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego w niniejszej sprawie.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze