Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłków stałych wyrównawczych i zasiłków stałych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jolanta Sikorska po rozpoznaniu w dniu 26 października 2007r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie sygn. akt IV SA/Wr 303/07 ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłków stałych wyrównawczych i zasiłków stałych postanawia przywrócić termin .

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

J. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia [...] nr SKO [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłków stałych wyrównawczych i zasiłków stałych.

Zarządzeniem z dnia 16 lipca 2007 r. wyznaczono termin rozprawy w powyższej sprawie na dzień 14 sierpnia 2007 r. O tym fakcie zarówno skarżący jak i organ administracji zostali prawidłowo zawiadomieni.

Na rozprawie w dniu 14 sierpnia 2007r. Sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia i wyznaczyć go na dzień 28 sierpnia 2007r.

W dniu 20 sierpnia 2007 r., skarżący nadał w urzędzie pocztowym wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 303/07 wskazując, że sprawa "odbyła się 14 sierpnia 2007r."

Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2007r. Sąd oddalił wniesioną w niniejszej sprawie skargę.

Postanowieniem z dnia 4 września 2007r. Sąd po rozpatrzeniu wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku, odmówił sporządzenia uzasadnienia wydanego w tej sprawie wyroku, z uwagi na jego przedwczesny charakter. Postanowienie to zostało doręczone stronom w dniu 17 września 2007r.

W dniu 20 września 2007r. skarżący nadał w urzędzie pocztowym pismo, w którym zawarł prośbę o doręczenie wraz z uzasadnieniem odpisu wyroku wydanego w sprawie w dniu 28 sierpnia 2007r. W uzasadnieniu podał, że nie został powiadomiony o zmianie terminu ogłoszenia wyroku i dlatego zgodnie z poprzednim terminem zgłosił swój wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Podał, że "nie jest prawnikiem ale stara się terminów pilnować, ponieważ są instytucje które wykorzystują niedotrzymanie terminów na swoją korzyść".

Zarządzeniem Sędziego z dnia 25 września 2007r. skarżący został wezwany o sprecyzowanie charakteru powyższego pisma przez podanie, czy jest to wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku zawierający jednocześnie ten wniosek, czy pismo to ma inny charakter, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma w aktach sprawy bez nadania dalszego biegu.

Sygn. akt IV SA/Wr 303/07

W odpowiedzi skarżący w piśmie złożonym w zakreślonym terminie podał, że pismo z dnia 20 września 2007r ( data nadania) jest wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego w tej sprawie oraz zawiera wniosek o sporządzenie uzasadnienia wydanego w sprawie w dniu 28 sierpnia 2007r. wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Przepisy art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. przewidują możliwość przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej w sytuacji, gdy zainteresowany uprawdopodobni okoliczności wskazujące na brak jego winy w uchybieniu terminu, wniosek o przywrócenie zostanie złożony w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu i gdy wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu zostanie dopełniona czynność, dla której termin był wyznaczony. Przywrócenie terminu jest zatem możliwe tylko w przypadku spełnienia wszystkich wskazanych wyżej przesłanek.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze