Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Lidia Serwiniowska po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M.D. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. akt IV SA/Wr 332/15 oddalającego skargę M. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego postanawia: przywrócić termin do wniesienia wniosku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. akt IV SA/Wr 332/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę M.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego.

Wnioskiem z dnia 5 lipca 2016 r., nadanym w tym samym dniu za pośrednictwem operatora pocztowego InPost S.A. skarżący wystąpił o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wydanego wyroku. Powyższe żądanie wpłynęło do tutejszego Sądu w dniu 11 lipca 2016 r.

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2016 r. Sąd odmówił skarżącemu sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 28 czerwca 2016 r.

W uzasadnieniu Sąd powołał się m.in. na art. 83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z

2016 r., poz. 718 ze zm.), dalej jako p.p.s.a., wskazując, że zgodnie z tym przepisem oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sąd zwrócił uwagę, że strona nadała swoje żądanie w dniu 27 czerwca 2016 r., lecz skorzystała z usług operatora pocztowego InPost S.A., który nie był operatorem wyznaczonym. Zgodnie bowiem z art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 ze zm.), dalej powoływanej jako u.p.p., Poczta Polska S.A. pełniła obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, co - zgodnie z art. 192 u.p.p. - nastąpiło z dniem 1 stycznia 2013 r. Jak wynika zaś z informacji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydanej na podstawie art. 74 zd. 2 u.p.p., operatorem wyznaczonym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. pozostała nadal wyłącznie Poczta Polska S.A.

W takiej sytuacji datę złożenia wniosku należało określić na dzień jego wpływu do Sądu, tj. na dzień 30 czerwca 2016 r., gdyż art. 83 § 3 p.p.s.a. nie znajdował zastosowania.

Ponadto Sąd powołał stanowisko zawarte w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2015 r., sygn. akt I OPS 1/15, zgodnie z którym oddanie przed upływem przewidzianego prawem terminu pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż operator wyznaczony w rozumieniu art. 83 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 178 ust. 1 u.p.p., nie skutkuje zachowaniem terminu w sytuacji, gdy pismo dostarczono sądowi po jego upływie.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł skarżący, zarzucając naruszenie przepisów postępowania, w szczególności art. 6 p.p.s.a. poprzez wadliwe pouczenie polegające na niepoinformowaniu w zawiadomieniu o terminie rozprawy nazwy wyznaczonego operatora pocztowego, u którego oddanie wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze