Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
Uzasadnienie strona 2/3

W oparciu o powyższy zarzut skarżący wniósł o:

1) uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania;

ewentualnie:

2) zmianę zaskarżonego postanowienia i uwzględnienie wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem.

Ponadto wnoszący zażalenie zwrócił się o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku z dnia 20 czerwca 2016 r. W uzasadnieniu wniosku skarżący powołał się na art. 6 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd administracyjny powinien udzielać stronom występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego potrzebnych wskazówek co do czynności procesowych oraz pouczać o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zaniedbań. Wskazał, że pouczenie winno być kompletne. Zarzucił, że w pkt. 3 pouczenia dołączonego do zawiadomienia o terminie rozprawy brak jest wskazania nazwy wyznaczonego operatora pocztowego, u którego oddanie pisma jest równoczesne z wniesieniem go do Sadu. Podkreślił też, że tutejszy Sąd wielokrotnie doręczał skarżącemu pisma procesowe za pośrednictwem operatora pocztowego InPost S.A. a wówczas nie budziło to zastrzeżeń Sądu. W tych okolicznościach skarżący nie ponosi winy za ewentualne uchybienie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2016 r., sygn. akt I OZ 1198/16 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 25 lipca 2016 r. wskazując w uzasadnieniu, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku wpłynął do Sądu I instancji w dniu 11 lipca 2016 r. i ten dzień należy uznać za datę jego zgłoszenia. Zdaniem Sądu orzekającego prawidłowo zatem odmówiono sporządzenia uzasadnienia wyroku. Odnosząc się do argumentów zawartych w zażaleniu wskazano, że kwestie związane z brakiem pouczenia strony w zawiadomieniu o terminie rozprawy o różnych skutkach nadawania korespondencji u poszczególnych operatorów pocztowych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości rozstrzygnięcia w sprawie. Okoliczność ta będzie przedmiotem oceny wniosku skarżącego o przywrócenie terminu w odrębnym postępowaniu incydentalnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do postanowień art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.; zwana dalej: p.p.s.a.), czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jednym z warunków przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu.

Zgodnie z art. 86 § 1 p.p.s.a., sąd może na wniosek przywrócić termin, jeżeli strona bez własnej winy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 1 i § 4 p.p.s.a.). We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.).

Strona 2/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze