Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi K. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 28 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę K. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Pismem wniesionym w dniu 9 listopada 2010 r. skarżący zwrócił się o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku. Wniosek swój uzasadnił tym, że jest osobą niepełnosprawną i dodatkowo opiekuje się niepełnosprawną córką. W związku z tym nie był w stanie zmieścić się ze złożeniem stosownego wniosku w terminie 7 dni.

Skarżący podniósł, że dopiero teraz udało mu się "znaleźć adwokata do złożenia skargi kasacyjnej."

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.); dalej p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

W rozpoznawanej sprawie termin do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upłynął dnia 4 listopada 2010 r.

Skarżący stosowny wniosek zgłosił dnia 9 listopada 2010 r., a więc po upływie terminu określonego w art. 141 § 2 p.p.s.a. Niemniej jednak, wniósł o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności.

Przepisy art. 86 i 87 p.p.s.a. przewidują możliwość przywrócenia terminu w sytuacji, gdy zainteresowany uprawdopodobni okoliczności wskazujące na brak jego winy w uchybieniu terminu, wniosek o jego przywrócenie zostanie złożony w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu i gdy wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu zostanie dopełniona czynność, dla której termin był wyznaczony.

Jako kryterium przy ocenie winy w uchybieniu terminu procesowego przyjmuje się obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy. Negatywnie z tego punktu widzenia oceniane jest choćby lekkie niedbalstwo (zob. wyrok NSA z dnia 22 maja 1997 r., sygn. akt SA/Sz 630/96, LEX nr 30784). O braku winy w niedopełnieniu obowiązku można mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie obowiązku stało się niemożliwe z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia (zob. postanowienie NSA z dnia 18 sierpnia 2000 r., sygn. akt III SA 1716/99, LEX nr 45409).

Z akt niniejszej sprawy wynika, że skarżący został prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy. Odbiór przesyłki zawierającej zawiadomienie potwierdził osobiście w dniu 23 września 2010 r. Zawiadomienie zawierało pouczenie m.in. o tym, że uzasadnienie wyroku oddalającego skargę jest doręczane na wniosek złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, a złożenie wniosku po upływie tego terminu jest czynnością bezskuteczną.

Skarżący stawił się na rozprawie w dniu 20 października 2010 r., po której zamknięciu został poinformowany o odroczeniu ogłoszenia orzeczenia.

Publikacja orzeczenia w niniejszej sprawie odbyła się w dniu 28 października 2009 r. Skarżący stawił się osobiście, niemniej jednak, nie czekając na pouczenie Sądu, po ogłoszeniu wyroku, okazując zdenerwowanie opuścił salę rozpraw.

Wobec powyższego Sąd stwierdził, że skarżący miał pełną świadomość tego, w jakim terminie należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Co więcej, w dniu ogłoszenia orzeczenia znajdował się w budynku Sądu i mógł stosowny wniosek złożyć.

Przedstawiona zaś przez skarżącego argumentacja we wniosku o przywrócenie terminu, w żaden sposób nie uprawdopodabnia braku jego winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego w niniejszej sprawie.

W tej sytuacji brak jest podstaw do przyjęcia, że skarżący nie mógł dokonać czynności procesowej w terminie bez swojej winy, w związku z czym na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze