Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa D. w przedmiocie odwołania dyrektora Teatru Polskiego we W.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Mirosława Rozbicka - Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. M. na uchwałę Zarządu Województwa D. z dnia 26 kwietnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie odwołania dyrektora Teatru Polskiego we W. postanawia: I. podjąć zawieszone postępowanie; II. umorzyć postępowanie sądowo-administracyjne.

Uzasadnienie

C. M. ( zwany dalej: skarżącym ) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Zarządu Województwa D. z dnia 26 kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odwołania dyrektora Teatru Polskiego we W.

Postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne w tej sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1369 ze zm., dalej: p.p.s.a.) z tym uzasadnieniem, że przed Sądem zawisła sprawa ze skargi Zarządu Województwa D. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. z dnia 26 maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie odwołania dyrektora Teatru Polskiego we W., zarejestrowana pod sygn. akt IV SA/Wr 363/17. Z uwagi na bezpośredni wpływ rozstrzygnięcia we wskazanej wyżej sprawie na rozstrzygnięcie w przedmiocie skargi na uchwałę Zarządu Województwa D. Sąd zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Z urzędu Sądowi wiadomo, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 4 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 363/17 oddalił skargę w całości. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2018 r., sygn. akt II OSK 136/18 oddalił skargę kasacyjną od powyższego wyroku. Oznacza to, że z dniem 10 kwietnia 2018 r. prawomocnie zakończyło się postępowanie w przedmiocie legalności rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody D. z dnia 26 maja 2017 r., nr [...] , stwierdzającego nieważność uchwały z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania dyrektora Teatru Polskiego.

Ustała zatem przyczyna zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie. Uprawomocniło się bowiem orzeczenie kończące postępowanie sądowoadministracyjne , z uwagi na które zawieszono postępowanie. Z tego względu, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. Sąd z urzędu podjął zawieszone postępowanie.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. II OSK 136/18 Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnie zakończył postępowanie w przedmiocie kontroli legalności rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody D., to w konsekwencji wywołało ono określony skutek prawny w postaci wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonej w niniejszym postępowaniu uchwały Zarządu Województwa D. z dnia 26 kwietnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie odwołania dyrektora Teatru Polskiego we W .

Stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W tym miejscu wyjaśnić należy ,że z bezprzedmiotowością postępowania mamy do czynienia wówczas, gdy w toku postępowania przestaje istnieć przedmiot zaskarżenia, co w rezultacie uniemożliwia dokonanie przez sąd administracyjny stosownej kontroli. Z taką sytuacją mamy do czynienia w badanej sprawie, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził zaistnienie obligatoryjnej przesłanki umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego , skoro zaskarżona uchwała została już wyeliminowana z obrotu prawnego, to tym samym nie jest możliwe przeprowadzenie kontroli jej legalności. W niniejszym postępowaniu mamy zatem do czynienia z bezprzedmiotowością postępowania z przyczyn przedmiotowych . Stwierdzenie powyższego , z uwagi brak przedmiotu postępowania , obligowało Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu do umorzenia postępowania ,na podstawie przytoczonego wyżej art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. , o czym orzeczono jak w pkt II sentencji.

Strona 1/1