Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak po rozpoznaniu w dniu 10 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] marca 2010 r. Nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] marca 2010 r. Nr [...] Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W., utrzymało w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Starosty Powiatu O. przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w O. z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] uchylającą decyzję kierującą M. W. do Domu Pomocy Społecznej CARITAS w D..

W uzasadnieniu decyzji pouczono stronę o prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Strona decyzję otrzymała w dniu 28 kwietnia 2010 r.

W dniu 31 maja 2010 r. pełnomocnik skarżącego, radca prawny E.J. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W., skargę na przedmiotową decyzję.

W dniu 31 maja 2010 r. na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła kwota dwustu złotych uiszczona przez pełnomocnika skarżącego tytułem wpisu w powyższej sprawie.

Postanowieniem z dnia 9 lipca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę M.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] marca 2010 r. Nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oraz zwrócono stronie skarżącej uiszczony wpis w kwocie 200 zł. Postanowienie wraz z uzasadnieniem zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 21 lipca 2010 r.

W dniu 29 lipca 2010 r. pełnomocnik skarżącego złożyła za pośrednictwem SKO we W. wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

W uzasadnieniu wniosku podkreśliła, że powodem uchybienia terminu do wniesienia skargi było załamanie nerwowe skarżącego wynikające z otrzymania negatywnej dla niego decyzji oraz choroba alkoholowa w wyniku której skarżący stracił poczucie czasu i poinformował błędnie Dyrektora Domu Opieki Społecznej Caritas Archidiecezji W. o tym, że decyzje otrzymał w dniu 4 maja 2010 r. a nie 28 kwietnia 2010 r. Zdaniem pełnomocnika skarżącego uchybienie terminu do wniesienia skargi nastąpiło z przyczyn niezależnych od skarżącego, ponieważ skarżący cierpi na chorobę psychiczna jaką jest alkoholizm, a jego zły stan zdrowia potwierdza decyzja ZUS o przyznaniu renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Przepisy art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., przewidują możliwość przywrócenia terminu w sytuacji, gdy zainteresowany uprawdopodobni okoliczności wskazujące na brak jego winy w uchybieniu terminu, wniosek o przywrócenie terminu zostanie złożony w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu i gdy wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu zostanie dopełniona czynność, dla której termin był wyznaczony.

Jako kryterium przy ocenie winy w uchybieniu terminu procesowego przyjmuje się obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy. Negatywnie z tego punktu widzenia oceniane jest choćby lekkie niedbalstwo (zob. wyrok NSA z dnia 22 maja 1997 r., sygn. akt I SA/Sz 630/96).

Jak wynika z akt sprawy, skarżący w sposób prawidłowy został pouczony o terminie złożenia skargi, a jego sprawą zajął się profesjonalny pełnomocnik, który w jego imieniu miał złożyć skargę. Wprawdzie pełnomocnik powołuje się na to, że skarżący był w stanie załamania nerwowego wynikającego z otrzymania negatywnej dla niego decyzji oraz, że cierpi na chorobę alkoholową w wyniku której stracił poczucie czasu i błędnie poinformował o dacie otrzymania decyzji, to jednak na profesjonalnym pełnomocniku spoczywał obowiązek prawidłowego poprowadzenia sprawy i sprawdzenia wszystkich terminów. Jeżeli miał on wiedzę o problemach alkoholowych skarżącego, winien zachować szczególną ostrożność przy sporządzaniu skargi (np. sprawdzić telefonicznie w organie termin doręczenia decyzji). Pozostawanie skarżącego w błędzie samo w sobie nie stanowi okoliczności świadczącej o braku winy w uchybieniu terminu (zob. post. NSA z dnia 7 stycznia 2009 r., sygn. akt I OZ 938/08, pub. lex nr 551892).

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że pełnomocnik skarżącego nie wykazał, aby skarżący bez swej winy nie dokonał w terminie czynności polegającej na wniesieniu skargi. W związku z powyższym nie spełnił on przesłanki, od której zależy możliwość przywrócenia uchybionego terminu. W rezultacie wniosek pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej nie jest uzasadniony.

Z tych przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1