Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Ożóg po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej Z. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2010 r., sygn. akt. IV SA/Wr 403/10 oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o przyznanie dodatku mieszkaniowego postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 30 listopada 2010 r., sygn. akt. IV SA/Wr 403/10 oddalił skargę Z. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Skarżąca została pouczona przez Sąd, iż na powyższe rozstrzygnięcie może złożyć skargę kasacyjną, w terminie 30 dni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem tutejszego Sądu oraz, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Pismem z dnia 30 grudnia 2010 r. skarżąca wniosła skargę kasacyjną od wyroku Sądu z dnia 30 listopada 2010 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm. ), zwanej dalej p.p.s.a., od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Z treści art. 178 p.p.s.a. wynika, że sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Przepis art. 175 § 1 p.p.s.a. stanowi, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Przepisu tego nie stosuje się, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia , prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich ( art. 175 § 2 p.p.s.a.).

Z akt sprawy wynika, że Sąd prawidłowo pouczył skarżącą o terminie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej. Mimo to skarżąca sporządziła skargę osobiście.

Mając to na uwadze, Sąd w oparciu o art. 178 p.p.s.a. odrzucił tę skargę jako niedopuszczalną.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze