Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu
Sentencja

Wrocław, dnia 25 lutego 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Decyzją z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławczego we W., po rozpatrzeniu odwołania M. B. (dalej: skarżący) od decyzji wydanej z upoważnienia Marszałka Województwa D. przez Zastępcę Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych D. Ośrodka Polityki Społecznej we W. z dnia [...] lutego 2015 r. w sprawie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązania do ich zwrotu utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z akt sprawy wynika, że przesyłka listowa zawierająca powyższą decyzję, adresowana do skarżącego, została podwójnie awizowana: w dniach 25 maja 2015 r. oraz 2 czerwca 2015 r., a następnie zwrócona nadawcy w dniu 10 czerwca 2015 r. Zgodnie z treścią art. 44 § 4 k.p.a., zaskarżona decyzja została więc doręczona skarżącemu w dniu 9 czerwca 2015 r.

W dniu 29 września 2015 r. skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem organu, skargę na powyższą decyzję.

Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę skarżącego z powodu uchybienia terminu do jej wniesienia.

Pismem z dnia 18 grudnia 2015 r. skarżący wniósł zażalenie na powyższe postanowienie, zarzucając postanowieniu, że nie uwzględniono okoliczności, że skarga została wniesiona po ustawowym terminie bez winy skarżącego oraz poprzez nieprzywrócenie terminu skarżącemu.

Na podstawie zarządzenia z dnia 24 grudnia 2015 r. zwrócono się do skarżącego o wyjaśnienie, czy oprócz skargi w sprawie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane o sygn.. IV SA/Wr 714/15 oraz IV SA/Wr 715/15 wniósł także odrębnym pismem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, gdyż w aktach brak tego rodzaju wniosku. Wniosek taki nie wynika również z treści skargi.

W odpowiedzi na pismo skarżący poinformował, że wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane, wynika wprost z treści jego skargi. Jest bowiem zawarty w pierwszym zdaniu, poprzez użycie zwrotu "zwracam się z prośbą o ponowne rozpatrzenia sprawy".

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 20112 r., poz. 270 ze zm.); dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z kolei, po myśli art. 86 § 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Stosownie do art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2). Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (§ 3). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (§ 4).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze