Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński po rozpoznaniu w dniu 5 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] 2012 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 14 maja 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę P. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] 2012 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

W dniu 22 maja 2013 r., na zasadzie art. 140 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., Sąd doręczył skarżącemu odpis sentencji powyższego wyroku wraz ze stosownym pouczeniem.

W dniu 23 maja 2013 r. skarżący złożył wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu.

Postanowieniem z dnia 29 lipca 2013 r. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie wniosku.

Pismem z dnia 2 sierpnia 2013 r. nr [...], które wpłynęło do tutejszego Sądu w dniu 8 sierpnia 2013 r., Okręgowa Rada Adwokacka we W. wyznaczyła pełnomocnikiem skarżącego adwokat M. S.-P.

W dniu 16 sierpnia 2013 r. pełnomocnik skarżącego wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie składając jednocześnie wniosek w tym przedmiocie.

We wniosku o przywrócenie terminu pełnomocnik skarżącego wskazała, że pismo zawierające informację o wyznaczeniu pełnomocnikiem skarżącego zostało jej doręczone w dniu 9 sierpnia 2013 r. i natychmiast po jego otrzymaniu podjęła stosowne kroki w sprawie.

Podniosła, że w związku z otrzymanym pouczeniem Sądu, w dniu 23 maj 2013 r., skarżący zgłosił wniosek o przyznanie mu adwokata z urzędu w celu sformułowania wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i skargi kasacyjnej. Skarżący, nie mając fachowej wiedzy prawnej, błędnie zinterpretował przesłane pouczenie uznając, iż złożenie wniosku o ustanowienie adwokata wyczerpuje wszelkie wymogi formalne wskazane w otrzymanym pouczeniu. Istotnym jest przy czym, że wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy został złożony przed upływem 7 dni od otrzymania przez niego odpisu sentencji wyroku. Zdaniem pełnomocnika skarżącego, brak winy po stronie skarżącego w niedotrzymaniu terminu przewidzianego ustawą do dokonania tej czynności, jest oczywisty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Dokonywanie czynności przez stronę w postępowaniu sądowoadministracyjnym ograniczone jest w przeważającej części terminami procesowymi. Mają one służyć m.in. zdyscyplinowaniu, zdynamizowaniu postępowania, jak również potrzebie rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym czasie i stabilizacji już podjętego rozstrzygnięcia. Uchybienie terminu wywołuje skutek prawny w płaszczyźnie procesowej, prowadząc do bezskuteczności podjętej czynności, o czym wyraźnie mówi art. 85 p.p.s.a.

Od negatywnych skutków uchybienia terminowi strona może bronić się wyłącznie poprzez złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Na podstawie dyspozycji przepisu art. 86 § 1 p.p.s.a. sąd na wniosek strony postanowi o przywróceniu terminu, jeżeli strona nie dokonała czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy. Z przytoczonego przepisu wynika, że sąd postanawia o przywróceniu terminu, jeżeli strona wykaże, że w okresie, w którym powinna dokonać czynności w postępowaniu sądowym, nie dokonała jej bez swojej winy.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze