Sprawa ze skargi na bezczynność Prokura Okręgowego w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Kozicka po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F.T. na bezczynność Prokura Okręgowego w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi p o s t a n a w i a: przywrócić termin do uiszczenia wpisu od skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prokurator
Uzasadnienie

F.T. pismem z dnia 25 czerwca 2018 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na bezczynność Prokura Okręgowego w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 25 lipca 2018 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sądowych (k. 19) powyższe wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 6 sierpnia 2018 r.

W dniu 14 sierpnia 2018 r. r. strona skarżąca uiściła wpis od skargi. Pismem nadanym drogą elektroniczną w tym samym dniu strona skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu. W treści pisma wyjaśniła, że uiściła wpis z jednodniowym uchybieniem terminu albowiem błędnie obliczyła termin do jego uiszczenia. Dopiero po uiszczeniu wpisu strona skarżąca dowiedziała się, że termin 7 dni do uiszczenia wpisu oznacza 7 dni kalendarzowych a nie roboczych, jak to rozumiał.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

W ocenie Sądu wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, dalej P.p.s.a.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Z treści art. 87 P.p.s.a. wynika natomiast, że warunkiem przywrócenia uchybionego terminu do dokonania określonej czynności jest spełnienie łącznie następujących przesłanek: wniesienie przez stronę wniosku o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przeszkody, która uniemożliwiła dochowanie terminu, dokonanie jednocześnie czynności, której w zakreślonym terminie nie dokonano, oraz uprawdopodobnienie, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony.

W sprawie niniejszej spełnione zostały wymogi formalne konieczne do uwzględnienia wniosku. A mianowicie stwierdzić należy, że dochowany został 7 - dniowy termin do złożenia wniosku.

W ocenie Sądu, uprawdopodobniono także okoliczności, że niedochowanie terminu było niezawinione, strona skarżąca wyjaśniła bowiem, że błędnie zrozumiała zakreślony termin do dokonania czynności. Nadto dołożyła należytej staranności pozwalającej na przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Świadczą o tym, zdaniem Sądu, następujące okoliczności. Strona skarżąca uiściła należny wpis z jednodniowym opóźnieniem, wniosła wniosek o przywrócenie terminu w ustawowym terminie oraz w ustawowym terminie uzupełniła braki formalne tegoż wniosku.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 86 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prokurator