Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Maciej Busz po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. W. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi B. W. na bezczynność Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi

Uzasadnienie

B. W. pismem z dnia [...] marca 2016 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Skarżący w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 kwietnia 2016r. został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie było awizowane po raz pierwszy w dniu [...] kwietnia 2016r. i po raz drugi w dniu [...] kwietnia 2016r. W dniu [...] maja 2016r. wezwanie wróciło do Sądu z adnotacją "nie podjęto w terminie".

Skarżący w dniu [...] maja 2016r. złożył osobiście w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi (k. [...] akt sądowych) oraz uiścił wpis od skargi w wysokości [...] zł (k. [...] akt sądowych).

W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że w dniu [...] maja 2016r. dowiedział się w siedzibie Sądu o zobowiązaniu go wezwaniem z dnia [...] kwietnia 2016r. do uiszczenia wpisu od skargi. Skarżący wskazał, że powodem braku doręczenia przedmiotowego wezwania może być zmiana doręczyciela.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Art. 87 § 2 p.p.s.a. stanowi natomiast, że w piśmie z wnioskiem o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Zgodnie z art. 73 § 2 oraz § 3 p.p.s.a w razie niemożności doręczenia pisma adresatowi, składa się je na okres siedmiu dni w placówce operatora pocztowego, a zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce operatora umieszcza w oddawczej skrzynce pocztowej, a w przypadku niepodjęcia pisma w tym terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma.

Zgodnie z art. 73 § 1 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej, dokonując jednocześnie zawiadomienia o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem 14 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia określonego w art. 73 § 2 p.p.s.a.

Z adnotacji i pieczątek na kopercie (k. [...] akt sądowych) wynika, że wezwanie było awizowane po raz pierwszy w dniu [...] kwietnia 2016r. i po raz drugi w dniu [...] kwietnia 2016r. Ponadto wskazano, że zawiadomienie o pozostawieniu przesyłki w placówce pocztowej umieszczono na drzwiach adresata. W związku z powyższym należy uznać, że skutek doręczenia nastąpił w dniu [...] kwietnia 2016r.

Z uwagi na to, że 7 dzień od momentu doręczenia zawiadomienia przypadał [...] maja 2016r., a jest to dzień wolny od pracy, należy wskazać, że 7 - dniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął [...] maja 2016r.

Wniosek skarżącego nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ wnioskodawca w żaden sposób nie uprawdopodobnił okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

W ocenie Sądu, wobec treści adnotacji operatora pocztowego na przesyłce zwróconej do Sądu, z której wynika, że skarżący został prawidłowo zawiadomiony o pozostawieniu adresowanej dla skarżącego przesyłki w placówce pocztowej, zachodzi domniemanie, że operator pocztowy zrealizował obowiązek, o którym mowa w art. 72 § 2 oraz § 3 p.p.s.a. (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2013 r. zapadłe w sprawie o sygn. akt I FSK 990/13), a przez to domniemywa się, że adresat mógł odebrać zawiadomienie. Dla obalenia tego domniemania, a przez to dla uprawdopodobnienia braku winy skarżącego, samo tylko przypuszczenie skarżącego, że nie doręczenie przesyłki było spowodowane zmianą doręczyciela, nie jest, w ocenie Sądu, wystarczające.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 86 § 1 w związku z art. 87 § 2 P.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1