Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewydania decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Radzicka Sędziowie WSA Anna Jarosz WSA Tomasz Grossmann (spr.) Protokolant st.sekr.sąd. Krystyna Pietrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2011 r. sprawy ze skargi K. P. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] w przedmiocie niewydania decyzji postanawia odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie strona 1/3

Pismem z dnia [...] maja 2011 r., zatytułowanym "skarga i zażalenie", K. P. (dalej: "skarżąca") wniosła za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] (dalej: "SKO") "zażalenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] w przedmiotowej sprawie oraz skargę na działalność tego organu i I instancji". W piśmie tym skarżąca stwierdziła, iż jest "ogólnie przede wszystkim niezadowolona z przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz z powodu nieprzyznawania różnych form pomocy społecznej". Ponadto podniosła "zarzut przewlekłego postępowania", nie precyzując wszakże, o jakie postępowanie, ani przed jakim organem, chodzi.

W odpowiedzi na skargę (datowanej na dzień [...] maja 2011 r., Nr [...]) SKO wniosło o jej oddalenie. W uzasadnieniu organ ten przedstawił szczegółowo wpływ i sposób załatwienia licznej korespondencji nadesłanej przez skarżącą do SKO w okresie od dnia [...] marca 2011 r. do dnia [...] maja 2011 r. (tj. począwszy od podania skarżącej o udzielenie pomocy w formie zasiłku stałego, nadanego za pośrednictwem poczty w dniu [...] marca 2011 r., aż do pisma datowanego na dzień[...] maja 2011 r. włącznie). W konkluzji SKO podniosło, że zarzut bezczynności i przewlekłości postępowania tego organu jest całkowicie bezpodstawny, albowiem z porównania dat wpływu poszczególnych pism skarżącej oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru poszczególnych rozstrzygnięć SKO udokumentowanych w aktach, wszystkie czynności tego organu były doręczane skarżącej przed upływem ustawowych terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.; dalej w skrócie "k.p.a."). Natomiast odnosząc się merytorycznie do zarzutów skarżącej dotyczących sposobu załatwiania spraw rozpatrywanych w wyniku składanych przez nią pism, SKO wskazało, że skarżąca posiada stały dochód (z tytułu świadczenia emerytalnego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatku mieszkaniowego), który ponad dwukrotnie przekracza ustawowe kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, ustalone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV tut. Sądu (dalej: "Przewodniczący Wydziału") z dnia 09 czerwca 2011 r. (k. 17 akt sądowych), pismem z tego samego dnia wezwano skarżącą do sprecyzowania skargi poprzez wskazanie, w załatwieniu jakiego konkretnego wniosku (z podaniem daty i treści wniosku) skarży ona bezczynność organu administracji publicznej, oraz o wyjaśnienie, czy skarży bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...], czy SKO - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie w piśmie tym wyjaśniono skarżącej, że odmowa przyznania konkretnej pomocy w formie decyzji nie może być kwalifikowana jako bezczynność organu, lecz powinna być zaskarżona (zgodnie z pouczeniem) do organu II instancji i dopiero po rozstrzygnięciu odwołania przez tenże organ - do Sądu (k. 18 akt sądowych). Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 13 czerwca 2011 r. (k. 19 akt sądowych).

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej