Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej B. L. i M. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 lutego 2015 r. w sprawie ze skargi B. L. i M. L. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6270 Repatriacja
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Wyrokiem z 12 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę B. L. i M. L. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku.

Strona skarżąca pismem z 12 lutego 2015 r. doprecyzowanym pismem z 25 marca 2015 r. zwróciła się z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Odpis ww. wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony stronie skarżącej w dniu 8 maja 2015 r. (k.215).

W dniu 16 lipca 2015 r. strona skarżąca, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła pismo datowane 13 lipca 2015 r. zatytułowane "uzupełnienie skargi kasacyjnej". W treści tego pisma pełnomocnik strony wskazał, że popiera i podtrzymuje zarzuty i wywody zawarte w piśmie z 12 lutego 2015 r. złożonym w dniu 16 lutego 2015 r. będącym - w jego ocenie - skargą kasacyjną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), dalej "p.p.s.a.", od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 177 § 1 p.p.s.a.). Należy wskazać, że w myśl art. 83 § 3 p.p.s.a. oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Stosownie zaś do treści art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy na wstępie wyraźnie zaakcentować, że z mocy powołanych powyżej przepisów wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego jest dopuszczalne w sytuacji, gdy stronie postępowania doręczono wyrok wraz z uzasadnieniem. Z chwilą doręczenia wyroku z uzasadnieniem rozpoczyna bieg 30-dniowy termin do wniesienia powyższego środka zaskarżenia.

Z akt sprawy wynika, że skarżąca pismem z 12 lutego 2015 r., doprecyzowanym pismem z 25 marca 2015 r. wniosła o sporządzenie uzasadnienia do wyroku z 12 lutego 2015 r. Odpis tego wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono stronie skarżącej 8 maja 2015 r. Potwierdza to znajdujące się w aktach sprawy zwrotne potwierdzenie odbioru (k. 215). Natomiast skarga kasacyjna od ww. wyroku została złożona w Sądzie w dniu 16 lipca 2015 r. Prowadzi to do stwierdzenia, że powyższy środek zaskarżenia został złożony po terminie do jej wniesienia, albowiem upłynął on w dniu 9 czerwca 2015 r.

Oceny dochowania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej nie zmienia twierdzenie pełnomocnika skarżącej, że pismo z 13 lipca 2015 r. (złożone 16 lipca 2015 r.) jest tylko uzupełnieniem skargi kasacyjnej, tj. skargi sformułowanej w piśmie z 12 lutego 2015 r., złożonej w Sądzie dniu 16 lutego 2015 r. Pozostaje to w sprzeczności z wcześniejszymi oświadczeniami skarżącej, która w piśmie z 25 marca 2015 r. wyjaśniła, że pismo z 12 lutego 2015 . nie jest skargą kasacyjną (k.161). Ponadto wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku, od którego nie doręczono stronie odpisu wyroku z uzasadnieniem, czyniłoby skargę kasacyjną niedopuszczalną.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 w związku z art. 177 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6270 Repatriacja
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda