Wniosek w przedmiocie pomocy społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: , Przewodniczący: Sędzia NSA Adam Mikusiński, po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku L. B. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta K. w związku z nieprzekazaniem Sądowi skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych w sprawie ze skargi L. B. na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie pomocy społecznej postanawia: oddalić wniosek;

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie

W treści pisma procesowego datowanego na [...] kwietnia 2011 r., złożonego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, L. B. zawarł "skargę na odmowę i zaniechanie" Prezydenta Miasta K. w postaci nieprzekazania tutejszemu Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. Wnioskodawca wywiódł, iż w dniu [...] marca 2011 r. złożył do wskazanego wyżej organu skargę na niewydanie decyzji administracyjnej w sprawie zainicjowanej jego wnioskiem o przyznanie zasiłku okresowego oraz jednorazowej dotacji w wysokości [...] zł na "oddłużenie mieszkania". Do wniosku strona dołączyła wspomnianą skargę z dnia [...] marca 2011 r.

W odpowiedzi na wniosek Prezydent Miasta K. wniósł o jego odrzucenie, względnie oddalenie. Podkreślił bowiem, że skarga L. B. z dnia [...] marca 2011 r. została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w dniu [...] kwietnia 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, zważył co następuje.

Stosownie do treści art. 54 §1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od daty jej wniesienia.

Z kolei art. 55 §1 p.p.s.a. stanowi, że w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa wyżej, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 tej ustawy.

Nie budzi wątpliwości, że pismo L.B. z dnia [...] kwietnia 2011 r. należało potraktować jako wniosek o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 §1 p.p.s.a. Jakkolwiek bowiem w treści wspomnianego pisma nie wyraził on takiego żądania wprost, to jednak wyraźnie zarzucił Prezydentowi Miasta K. "odmowę i zaniechanie" przekazania do Sądu złożonej przezeń skargi z dnia [...] marca 2011 r.

Z treści przywołanej skargi, której kopię strona dołączyła do wniosku wynika, że jej przedmiotem było niewydajnie przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. (działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta), decyzji administracyjnej w przedmiocie przyznania mu pomocy socjalnej.

Należy zaakcentować, że omawiana skarga dnia [...] marca 2011 r. wpłynęła do tutejszego Sądu w dniu [...] kwietnia 2011 r. i zainicjowała odrębne postępowanie, toczące się pod sygnaturą akt IV SAB/Gl 33/11. Na podstawie akt tej sprawy ustalono, że organ administracyjny otrzymał wspomnianą skargę w dniu [...] marca 2011 r. (patrz: data wpływu widniejąca na pieczęci umieszczonej na skardze - karta nr 2 akt rzeczonej sprawy o sygn. IV SAB/Gl 33/11). Tym samym Prezydent Miasta K. był zobligowany przekazać ją do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach do dnia 22 kwietnia 2011 r., kiedy to upływał trzydziestodniowy termin określony w art. 54 §2 p.p.s.a.

Obowiązek ten został w niniejszym przypadku dochowany. Stempel pocztowy na kopercie nadawczej potwierdza bowiem jednoznacznie, że przekazanie skargi do Sądu wraz odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi nastąpiło dniu 21 kwietnia 2011 r. (vide: karta nr 5 akt sprawy o sygn. IV SAB/Gl 33/11).

W tym stanie rzeczy okoliczności sprawy nie uzasadniały uwzględnienia żądania strony, albowiem organ administracyjny postąpił zgodnie z cytowanym art. 54 §2 p.p.s.a. i nie uchybił terminowi określonemu w tym unormowaniu. Zważywszy powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji działając na podstawie art. 55 §1 cytowanej regulacji.

Tylko na marginesie warto dodać, że wspomniana skarga z dnia [...] marca 2011 r. została przez L. B. cofnięta, w wyniku czego Sąd postanowieniem z dnia 26 maja 2011 r. orzekł o umorzeniu zainicjowanego nią postępowania o sygn. akt IV SAB/Gl 33/11.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta