Sprawa ze skargi z wniosku J.R. o wymierzenie Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w G. grzywny w trybie art. 55 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) za nieprzekazanie Sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Tadeusz Michalik po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi z wniosku J.R. o wymierzenie Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w G. grzywny w trybie art. 55 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) za nieprzekazanie Sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę postanawia : odrzucić wniosek

Uzasadnienie

Wnioskodawca złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wniosek o wymierzenie Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w G. grzywny w trybie art. 55 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) za nieprzekazanie Sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

Stosownym zarządzeniem wnioskodawca został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku w kwocie [...] zł , w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia wniosku. Wezwanie zostało doręczone w sposób prawidłowy w dniu 31 grudnia 2009 r., o czym świadczy adnotacja na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, a zatem termin do dokonania czynności upłynął w dniu 07 stycznia 2010 r.

Wnioskodawca nie uiścił wpisu w zakreślonym terminie.

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 cytowanej ustawy Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Stosownie do art. 64 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze.

Wobec bezskutecznego upływu terminu do opłacenia wpisu od skargi w niniejszej sprawie, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy, Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Strona 1/1