Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 98/13 w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Kozicka, , , po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Z. R. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 98/13 w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 16 czerwca 2014 r. p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2014 r. odmówiono Z. R. przyznania prawa pomocy. Orzeczenie to zostało skutecznie doręczone stronie w dniu 30 czerwca 2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru korespondencji - k. 64).

Z. R.w dniu 7 lipca 2014 r. złożył w biurze podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zażalenie od powyższego postanowienia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności. Wskazał, że do uchybienia terminu doszło bez jego winy i skoro sąd tak rygorystycznie podchodzi do kwestii składania przez niego pism procesowych w WSA we Wrocławiu, to powinien zwrócić się do Prezesa NSA o ukaranie Prezesa WSA we Wrocławiu za opóźnienia w przekazaniu zażaleń. WSA we Wrocławiu w dniu 9 lipca 2014 r. nadało pocztą zażalenie do WSA w Gliwicach.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 86 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. - zwanej dalej w skrócie jako "P.p.s.a."), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się, zgodnie z art. 87 P.p.s.a., do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, przy czym w tym piśmie należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

W ocenie Sądu wniosek Z. R. spełnia wymogi formalne określone w art. 87 P.p.s.a. Odnosząc się do kwestii jego terminowości należy wskazać, że termin w postępowaniu sądowoadministracyjnym uważa się za zachowany, jeżeli pismo procesowe wpłynie w tym czasie do właściwego sądu. Złożenie, czy nadanie pisma do niewłaściwego Sadu powoduje, że o dacie dokonanej czynności decyduje dopiero data wpłynięcia pisma do sądu właściwego, ewentualnie data nadania pocztą tego pisma przez sąd niewłaściwy do sądu właściwego (T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2008, LexisNexis, str. 377).

Skoro zatem Z. R. złożył zażalenie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu w WSA we Wrocławiu, to za faktyczną datę dokonania tej czynności należy uznać 9 lipca 2014 r., kiedy to WSA we Wrocławiu nadało pocztą zażalenie do WSA w Gliwicach, czyli Sądu właściwego do jego rozpoznania. Nie można w tym przypadku stwierdzić, że wniosek o przywrócenie terminu w dacie jego złożenia 7 lipca 2014 r. był przedwczesny (w tym dniu upływał termin do wniesienia zażalenia od postanowienia z dnia 16 czerwca 2014 r.), gdyż decydujące znaczenie ma data nadania zażalenia do Sądu właściwego, a to nastąpiło dopiero 9 lipca 2014 r. Oznacza to również, że samo zażalenie zostało złożone po terminie. Jednocześnie można zauważyć, że z treści zażalenia wynika, iż skarżący liczył się z tym, że jego przekazanie do Sądu właściwego nastąpi już po terminie i dlatego zgłosił wniosek o jego przywrócenie.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej